product innovation
Služba | Čistenie vody a odpadu
Inovácie produktov

Spoločnosť Carmeuse pokračuje v inovovaní a zabezpečuje významné prínosy pre sektor vápna. Výskumný a vývojový tím spoločnosti Carmeuse sa zameriava na vývoj nových produktov pre čistenie vody a...

Read more
quality
Služba | Čistenie vody a odpadu
Kvalita a dodávka

Konzistentná kvalita činidiel, ktorá spĺňa požiadavky procesu, je nevyhnutnou podmienkou pre hladkú a bezpečnú prevádzku každej vodárenskej prevádzky alebo čističky vôd. Schopnosť Carmeuse...

Read more
design build
Služba | Čistenie vody a odpadu
Návrh, výstavba a prevádzka

Zariadenie na vápnenie v prevádzke zákazníka musí mať správny dizajn. Ten je kľúčom pre zaistenie bezporuchovej, bezpečnej a hospodárnej prevádzky. 

 

Read more
optimization
Služba | Čistenie vody a odpadu
Optimalizácia a prispôsobenie

Výber správneho činidla je pre zaistenie nákladovo efektívnej prevádzky zariadenia na čistenie vody alebo biologických tuhých látok kľúčový. Každý projekt, spojený s bagrovaním alebo rekultiváciou, má...

Read more
pilot testing
Služba | Čistenie vody a odpadu
Pilotné testovanie

Zariadenia na čistenie vody a odpadu využívajú zložité procesy, kde si pri zavádzaní nových činidiel a riešení nie je možné dovoliť žiadne odstávky ani komplikácie. Prevádzka na obtokovom rozvode s...

Read more
recycling
Služba | Čistenie vody a odpadu
Poradenstvo pri recyklácii

V koncepte hospodárstva, využívajúceho odpad, sa odpad a vedľajšie produkty pokladajú za cenné zdroje. V oblastiach našej činnosti to platí pre veľké množstvo vedľajších produktov a spôsobov...

Read more