Čistenie spalín

S viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti kontroly znečistenia je spoločnosť Carmeuse na čele poskytovania komplexných riešení na zachytávanie znečisťujúcich látok vychádzajúcich z komínov našich zákazníkov. Výber optimálneho procesu čistenia spalín závisí od mnohých faktorov, ktoré majú ďalekosiahle dôsledky pre budúcu prevádzku zariadenia. Jeden z kľúčových určujúcich faktorov spočíva v špecifikácii činidla, pričom sa zohľadňuje jeho dostupnosť a nákladová efektívnosť. Tento kritický rozhodovací proces zabezpečuje, aby naše riešenia nielen spĺňali regulačné požiadavky, ale aj podporovali ekonomickú udržateľnosť prevádzky našich klientov. Spoločne vytvárame čistejšiu a ekologickejšiu budúcnosť pre priemysel a komunity.

Obrázok
Flue Gas Cleaning
Menu

PRIEMYSELNÉ KOTLY

Energia je nevyhnutnou potrebou pre mnohé priemyselné aplikácie. Energia sa používa v rôznych formách, ako je para, elektrina alebo tepelná energia. Výroba energie si vyžaduje transformáciu fosílnych palív alebo obnoviteľných zdrojov energie. Na splnenie emisných limitov odvetvia, ktoré sa týkajú emisií z energie alebo procesov, sa často vyžaduje čistenie dymových plynov. Sortiment výrobkov CleanCalco® a tím technickej podpory umožňujú dosiahnuť požadované zákonné požiadavky s čo najnižším ekonomickým dopadom.

Viac informácií
Industrial_boilers_3

PREMENA ODPADU NA ENERGIU

Odpadové hospodárstvo je teraz prioritou pre nás všetkých. Každý sa musí zamerať na znižovanie, opätovné používanie a recykláciu nášho odpadu. Energetické zhodnocovanie zvyšnej časti odpadu je však najlepším riešením. Táto frakcia je udržateľnou súčasťou reťazca nakladania s odpadom a vytvára cennú a obnoviteľnú energiu. Toto odvetvie je jedným z najčistejších v Európe vďaka zníženiu emisií znečisťujúcich látok zo zariadení na energetické využitie odpadu v súlade s niektorými z najprísnejších predpisov na svete.

Viac informácií
Waste-to-Energy

ZÁVOD NA VÝROBU BIOMASY

Obavy z emisií CO2 zvyšujú dopyt po zariadeniach na výrobu energie z biomasy (BtE). Žiaľ, nie každý zdroj biomasy je bez znečisťujúcich látok a niekedy sa pozoruje značná variabilita. V dôsledku toho by sa mali zaviesť flexibilné a spoľahlivé systémy kontroly emisií. Tak ako pri všetkých priemyselných aplikáciách, aj pri zariadeniach BtE sa musia dodržiavať normy, ako sú normy stanovené v smernici o priemyselných emisiách v Európe (2010/75/EÚ), a musia sa dodržiavať súvisiace limitné hodnoty emisií.

Viac informácií
Biomass_3

ELEKTRÁREŇ

Energia je a stáva sa ešte dôležitejšou pre našu civilizáciu, pretože súčasným trendom je elektrifikácia. Nedávny technický vývoj umožnil zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie, ako sú vietor a slnko, a obmedziť ich hlavnú nevýhodu, ktorou je ich nestálosť. Nedostatočná kapacita skladovania znamená, že fosílne palivá a jadrové zdroje sú stále povinnou súčasťou energetického obrazu, aby sa zachovala stabilita siete a cenová dostupnosť elektrickej energie v niektorých regiónoch.

Viac informácií
Power_plant_2