Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke sa poskytujú "tak, ako sú", bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Carmeuse neposkytuje žiadnu záruku, výslovnú, predpokladanú ani zákonnú, v súvislosti s touto stránkou alebo akýmikoľvek na nej uvedenými informáciami.

Jediným a výhradným opravným prostriedkom každého používateľa v prípade akéhokoľvek nároku v súvislosti s touto stránkou, či už je takýto nárok založený na záruke, zmluve, nedbanlivosti, objektívnej zodpovednosti alebo akejkoľvek inej teórii, je ukončenie používania stránky. Spoločnosť Carmeuse v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za žiadne náhodné, následné, sankčné alebo osobitné škody, vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek škôd zo straty zisku, údajov, používania alebo dobrého mena, z akéhokoľvek používania alebo nemožnosti používania tejto stránky alebo na nej uvedených informácií.

Technické informácie, porovnania, odporúčania, analýzy nákladov, závery a iné názory, vyjadrené a obsiahnuté na podstránkach tejto webovej stránky resp. v dokumentoch na stiahnutie z tejto webovej stránky sa považujú za presné a spoľahlivé. Spoločnosť Carmeuse však neposkytuje žiadnu záruku, výslovnú, predpokladanú ani zákonnú, týkajúcu sa týchto technických informácií, porovnaní, odporúčaní, analýz nákladov, záverov a iných stanovísk a nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody, vzniknuté používaním alebo prijatím týchto informácií. Historické informácie nemusia nevyhnutne naznačovať budúce výsledky. Presnosť akýchkoľvek tu uvedených záverov je založená na presnosti poskytnutých podkladových informácií. Všetky rady, uvedené v tomto dokumente, sú všeobecné a nemusia byť vhodné pre konkrétne okolnosti používateľa.

Pokiaľ ide o akýkoľvek materiál, uverejnený na stránkach, na ktoré odkazuje táto stránka, spoločnosť Carmeuse nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek materiál, uverejnený na takýchto stránkach. Tu uvedené dokumenty a grafika môžu obsahovať technické nepresnosti, typografické chyby resp. neaktuálne informácie. Používanie takýchto dokumentov a grafiky je na vlastné riziko používateľa. Spoločnosť Carmeuse pravidelne nekontroluje materiály, zverejnené na prepojených stránkach a neschvaľuje žiadny materiál, uvedený na prepojených stránkach. Akékoľvek rozhodnutie používateľa prezerať prepojené stránky je na jeho vlastné riziko.