Celulóza a papier

"Celulóza a papier" je všeobecný názov pre priemysel, v ktorom sa drevo spracováva na papier, buničinu, lepenku a iné výrobky na báze celulózy. Vápno je jedným z najdôležitejších produktov používaných v tomto odvetví. Používa sa v procese extrakcie celulózy, pri bielení (tvorba chlórnanu vápenatého) a v procesoch úpravy vody. Toto činidlo je kľúčové v najčastejšie používanom "Kraftovom procese", kde sa vápno používa v uzavretej slučke pre proces kaustifikácie.

Obrázok
Paper_newspapers

Proces kaustifikácie je transformáciou vzniknutého "vedľajšieho produktu" uhličitanu sodného na kaustickú sódu. Získaný hydroxid sodný sa opätovne používa v procese. Rekalcifikáciou (premenou vápenca na vápno) vzniknutého uhličitanu vápenatého sa dosahuje výťažnosť vápna 90 až 97%. Na kompenzáciu strát je potrebné doplnenie vysoko čistého páleného vápna (z externého zdroja).