Táto webová stránka (ďalej len "webová stránka") je iniciatívou Carmeuse Coordination Center SA, so sídlom na Boulevard de Lauzelle 65, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgicko) a s číslom DPH a IČO 0439.839.867. V tejto stratégii sa Carmeuse Coordination Center SA a jej pridružené spoločnosti a dcérske spoločnosti sa uvádzajú ako "Carmeuse", "my" alebo "nás".

Každý používateľ alebo návštevník tejto webovej stránky (ďalej len "používateľ", "návštevník", "vy") poskytuje návštevou resp. používaním webovej stránky osobné údaje tak, ako je uvedené nižšie, ktorých spracovanie vykonáva spoločnosť Carmeuse ako správca údajov. Pri spracúvaní takýchto osobných údajov sa spoločnosť Carmeuse snaží dodržiavať platný právny rámec, ako je belgický zákon o ochrane osobných údajov z 8. decembra 1992 a európske všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (v znení neskorších zmien).

Návštevou tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s touto stratégiou pre ochranu osobných údajov a súbory cookie (ďalej len "stratégia"), a teda aj so spracovaním vašich osobných údajov, ako je uvedené v tomto dokumente.

1. Kto spracúva vaše osobné údaje?

Spoločnosť Carmeuse vystupuje ako správca údajov, zhromaždených prostredníctvom tejto webovej stránky, ale z času na čas využíva aj spracovateľov údajov, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v mene spoločnosti Carmeuse a ktorí okrem iného zabezpečujú správne technické fungovanie tejto webovej stránky.

Spoločnosť Carmeuse využíva alebo môže využívať v rámci tejto webovej stránky tieto typy spracovateľov: poskytovatelia spoločnosti Carmeuse, iné subjekty v rámci Carmeuse Group, partneri, ktorí sú zodpovední za hosting webovej stránky, partneri, ktorí zhromažďujú a prezentujú štatistiky webovej stránky, partneri, ktorí zhromažďujú a prezentujú recenzie a hodnotenia webovej stránky, partneri, ktorí poskytujú e-mailový marketing a iné komunikačné služby, atď.

2. Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Spoločnosť Carmeuse zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely a na ďalšie účely, ktoré sú s nimi zlučiteľné:

 • Ponúkanie našich služieb a plnenie zmlúv, ktoré s vami máme (alebo budeme mať) uzavreté
 • Zasielanie oznámení obchodnej alebo neobchodnej povahy, vrátane priameho marketingu
 • Zasielanie informácií o príslušnom vývoji
 • Správa zákazníkov
 • Poskytovanie prístupu k webovej stránke a ponúkanie bezpečného, optimálneho a osobného užívateľského zážitku z webovej stránky
 • Poskytovanie všeobecných a personalizovaných služieb
 • Poskytovanie podpory v prípade otázok alebo pripomienok
 • Sledovanie reklamácií
 • Odhaľovanie a ochrana pred podvodmi, chybami, trestným alebo nezákonným správaním resp. akýmkoľvek iným konaním, ktoré je v rozpore s podmienkami, za ktorých je naša webová stránka ponúkaná.

Ako u bežného návštevníka tejto webovej stránky spoločnosť Carmeuse spracúva a uchováva vaše osobné údaje len dovtedy, kým je to potrebné pre vyššie uvedené účely.

Ak ste viac ako len bežný návštevník, ktorý má zmluvný vzťah so spoločnosťou Carmeuse alebo ktoroukoľvek z jej pridružených spoločností, odporúčame vám týmto, aby ste si pozreli naše európske zásady ochrany osobných údajov pre dodávateľov.

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Spoločnosť Carmeuse spracúva vaše osobné údaje, získané prostredníctvom webovej stránky na základe (i) vášho súhlasu s touto stratégiou resp. (ii) prípravy a plnenia zmluvy, uzavretej medzi vami a spoločnosťou Carmeuse prostredníctvom webovej stránky resp. (iii) plnenia našich zákonných povinností resp. (iv) oprávnených záujmov spoločnosti Carmeuse, ako je vykonávanie priameho marketingu, predchádzanie podvodom, riadenie vnútornej správy alebo zabezpečenie primeranej bezpečnosti siete a informácií.

4. Ako sa zhromažďujú vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame prostredníctvom vás, napríklad vyplnením on-line formulárov alebo poskytnutím informácií iným spôsobom, alebo prostredníctvom rôznych technických prostriedkov, ktoré webová stránka používa na optimalizáciu skúseností používateľov a návštevníkov a na zisťovanie prípadných (technických) chýb na webovej stránke, ako sú súbory cookie (pozrite našu stratégiu pre súbory cookie) a informácie z protokolov.

5. Ktoré kategórie osobných údajov sa spracúvajú?

Spoločnosť Carmeuse v rámci vášho používania webovej stránky spracúva tieto kategórie osobných údajov: identifikačné údaje, kontaktné údaje, IP adresa, čas prehliadania webovej stránky, pravdepodobné miesto prehliadania webovej stránky, údaje týkajúce sa používaného zariadenia, údaje o prehliadači, údaje o operačnom systéme počítača, iné telekomunikačné údaje, atď.

6. Sú moje osobné údaje prenášané tretím stranám v rámci EÚ?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté kategóriám spracovateľov údajov, opísaných v článku 1 tejto stratégie, obchodným partnerom spoločnosti Carmeuse, iným subjektom v rámci Carmeuse Group a orgánom verejnej správy (v rozsahu, v akom sú na to skutočne oprávnené).

Okrem toho sa vaše osobné údaje nebudú predávať, prenášať ani oznamovať tretím stranám.

7. Sú moje osobné údaje spracúvané mimo EÚ? 

V niektorých prípadoch sa vaše osobné údaje môžu prenášať resp. spracúvať v krajinách mimo Európskej únie. V takom prípade zabezpečíme, aby sa tak stalo v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a poskytneme vhodné záruky, ako sú štandardné zmluvné doložky, ak sa podľa týchto právnych predpisov vyžadujú, aby sme zaručili primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov.

8. Aké práva mám?                                           

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi môžete voči spoločnosti Carmeuse uplatniť niekoľko práv, pokiaľ vám tieto práva skutočne prislúchajú podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov.

Tieto práva môžete uplatniť prostredníctvom on-line formulára spolu s dokladom totožnosti. Spoločnosť Carmeuse na takéto žiadosti odpovie a môže, ale nemusí im vyhovieť v súlade s platnými právnymi predpismi a v zásade do jedného mesiaca, rovnako v súlade s platnými právnymi predpismi.

Môžete sa tiež obrátiť alebo podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu údajov, napríklad na belgickú komisiu na ochranu osobných údajov (www.privacycommission.be alebo prostredníctvom commission [at] privacycommission.be).

Právo vzniesť námietku

Máte právo namietať z dôvodov, týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti Carmeuse a namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu.

Právo odvolať súhlas

Máte právo svoj súhlas odvolať kedykoľvek. Toto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania, založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo na prístup

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na získanie kópie týchto osobných údajov. Máte tiež právo na určité informácie, týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, vrátane účelov spracúvania, kategórií osobných údajov, kategórií príjemcov, atď.

Právo na opravu

Máte právo na opravu nepresných osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, ak a v rozsahu, v akom:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre dané účely
 • už neexistuje právny dôvod na spracovanie
 • namietate proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie zo strany spoločnosti Carmeuse, alebo namietate proti spracúvaniu pre účely priameho marketingu
 • vaše osobné údaje boli spracované nezákonne alebo
 • vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, ktorej spoločnosť Carmeuse podlieha

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať od spoločnosti Carmeuse obmedzenie spracovania, ak a v rozsahu, v akom:

 • spochybňujete presnosť osobných údajov, a to na obdobie, ktoré umožní spoločnosti Carmeuse overiť ich presnosť
 • spracúvanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich používania
 • Carmeuse už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracovania, ale vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku
 • ste vzniesli námietku proti spracúvaniu, kým sa neoverí, či oprávnené dôvody spoločnosti Carmeuse prevažujú nad vašimi

V prípade obmedzenia spracovania môže spoločnosť Carmeuse osobné údaje naďalej uchovávať.

Právo na prenosnosť údajov
V prípade osobných údajov, ktoré (i) sa spracúvajú v súvislosti s plnením zmluvy alebo na základe vášho súhlasu, (ii) ktoré ste spoločnosti Carmeuse poskytli vy sami a (iii) ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami, máte právo získať ich od spoločnosti Carmeuse v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tiež právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi alebo na ich priamy prenos, ak je to technicky možné.

9. Úpravy

Spoločnosť Carmeuse si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia tejto stratégie. Spoločnosť Carmeuse vás o takýchto úpravách alebo zmenách bude zrozumiteľne informovať a vy budete musieť tieto úpravy výslovne akceptovať, aby ste mohli pokračovať v používaní webovej stránky. Je na návštevníkovi alebo používateľovi, aby pravidelne kontroloval túto stratégiu.

10. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, za účelom uplatnenia vašich práv a pre získanie všetky ďalších informácií, týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Carmeuse alebo v jej mene, použite kontaktný formulár alebo emailovú adresu privacy [at] carmeuse.com.

EURÓPSKA STRATÉGIA OCHRANY SÚKROMIA CARMEUSE PRE DODÁVATEĽOV

Spoločnosť Carmeuse podporuje právo na súkromie vrátane práva jednotlivcov na kontrolu šírenia a používania osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. V tejto súvislosti sa spoločnosť Carmeuse snaží dodržiavať platné právne predpisy o ochrane údajov.

Táto európska stratégia ochrany súkromia pre dodávateľov spoločnosti Carmeuse (ďalej len "stratégia") sa týka ochrany a spracovania osobných údajov externých dodávateľov v rámci ich vzťahu so subjektom Carmeuse (ďalej len "dodávateľ (dodávatelia)"). Cieľom tejto stratégie je opísať zásady (ako, prečo a akým spôsobom), ktoré bude spoločnosť Carmeuse dodržiavať pri spracúvaní údajov svojich dodávateľov.

Táto stratégia sa vzťahuje na všetkých zmluvných partnerov, ktorí spolupracujú s niektorým zo subjektov Carmeuse v rámci Európy na základe dohody, zmluvy, objednávky alebo inej právnej dokumentácie, či už ústnej alebo písomnej, a vzťahujú sa na ich vzťah s takýmto subjektom Carmeuse (ďalej len "zmluva"). Kategórie dodávateľov zahŕňajú bez obmedzenia (i) zákazníkov, (ii) všetkých konzultantov, nezávislých dodávateľov, dodávateľov, dočasných pracovníkov, atď. poskytujúcich služby pre spoločnosť Carmeuse alebo v spoločnosti Carmeuse a (iii) všetky ostatné tretie strany, konajúce priamo alebo nepriamo v mene spoločnosti Carmeuse (napríklad outsourcingové spoločnosti, ktoré vykonávajú služby spracovania informácií v mene spoločnosti Carmeuse). Všetci dodávatelia sú povinní dodržiavať túto stratégiu.

(a) V rámci akejkoľvek zmluvy môže spoločnosť Carmeuse ako prevádzkovateľ údajov zhromažďovať a spracúvať osobné údaje zástupcov alebo iných identifikovateľných kontaktných osôb v rámci organizácie dodávateľa (ďalej len "subjekty údajov") (ďalej len "osobné údaje") tak, ako v prípade všetkých kategórií, vrátane bodov (i), (ii) a (iii) vyššie:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje
 • Osobné charakteristiky
 • Profesijné údaje (zamestnávateľ, povolanie, pozícia)
 • Pre kategóriu (i), ak je to vhodné,
 • Voľnočasové aktivity a záujmy
 • A pre kategórie ii) a iii), ak je to vhodné,
 • Finančné údaje
 • Údaje o časovej registrácii
 • Fotografie a videomateriály
 • Lekárske a zdravotné údaje
 • Údaje o hodnotení
 • Súdne údaje, vrátane údajov týkajúcich sa odsúdení za trestné činy a priestupky.

(b) Zhromažďovanie osobných údajov prebieha spravidla nasledovne:

 • Priamo od dodávateľa, napríklad prostredníctvom ním zadaných alebo poskytnutých informácií
 • Prostredníctvom iných (verejných alebo neverejných) informačných kanálov, napríklad organizácie dodávateľa, kanálov sociálnych médií, ako je LinkedIn, atď.
 • Prostredníctvom činností samotnej spoločnosti Carmeuse alebo jej spracovateľov údajov, napríklad prostredníctvom určitých overení alebo kontrol, hodnotení, kamerového dohľadu, opatrení na kontrolu prístupu, monitorovania IT systémov, atď.

(c) K tomuto spracúvaniu dochádza za účelom riadneho plnenia zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich, organizácie a realizácie riadnej správy zmluvy v rámci Carmeuse, presadzovania bezpečnostných pravidiel Carmeuse, udržiavania riadnych zmluvných vzťahov s dodávateľom a kontaktovania tohto dodávateľa v prípade akýchkoľvek problémov alebo záležitostí (ďalej len "účely"). Právnymi dôvodmi, na ktorých sa táto činnosť spracovávania zakladá, sú teda podľa okolností súhlas fyzických osôb, ktorých osobné údaje sa môžu spracúvať, nevyhnutnosť plnenia zmluvy resp. oprávnené záujmy Carmeuse pri organizovaní a udržiavaní riadnej správy všetkých zmlúv, presadzovaní bezpečnostných pravidiel Carmeuse a komunikácii s každým dodávateľom.

(d) S osobnými údajmi, ktoré Carmeuse zhromažďuje v súvislosti s účelmi, sa zaobchádza s náležitou starostlivosťou. Spoločnosť Carmeuse preto vynakladá primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby sa v súvislosti s osobnými údajmi prijali primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Prístupové práva k týmto osobným údajom sú obmedzené takým spôsobom, že k nim možno pristupovať len zabezpečeným spôsobom (heslá) a len v prípade, že je to potrebné na plnenie určitých úloh v súlade s účelmi, takže možnosť interného nahliadnutia majú len oprávnené osoby, ktoré potrebujú osobné údaje na riadne plnenie svojich povinností.

(e) Osobné údaje subjektov údajov môžu byť v relevantných prípadoch poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov, z ktorých niektorí môžu konať ako spracovatelia údajov v mene spoločnosti Carmeuse: Poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia hostingových služieb, iné subjekty v rámci Carmeuse Group, orgány verejnej správy, právni a daňoví poradcovia. Takíto spracovatelia údajov musia dodržiavať rovnaké zásady, ako sú uvedené v tejto stratégii a v prípade prenosov mimo Európskej únie spoločnosť Carmeuse zabezpečí vhodné záruky prostredníctvom príslušných zmluvných doložiek v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

(f) Ukladanie a uchovávanie osobných údajov subjektov údajov trvá tak dlho, ako je to potrebné pre účely a maximálne desať rokov od ukončenia všetkých zmlúv s príslušným dodávateľom, ak platné právne predpisy nevyžadujú inak.

(g) V súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a v rozsahu, v akom to tieto predpisy umožňujú, sú práva subjektov údajov nasledovné:

 • Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie
 • Právo požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov a
 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Tieto práva možno uplatniť oznámením spoločnosti Carmeuse na adrese privacy [at] carmeuse.com. Okrem toho majú subjekty údajov aj právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu údajov vo svojej krajine.

(h) Dodávateľ prijme potrebné opatrenia na informovanie subjektov údajov o spracúvaní ich osobných údajov spoločnosťou Carmeuse a o ich súvisiacich právach, ako je uvedené v bode (f) vyššie.

(i) V rozsahu, v akom by dodávateľ spracúval akékoľvek osobné údaje zástupcov alebo iných identifikovateľných kontaktných osôb v rámci spoločnosti Carmeuse, musí takéto spracúvanie prebiehať podľa podobných zásad, ako sú uvedené v tejto stratégii.
 

 

Zásady ochrany osobných údajov

Ďalšie informácie nájdete v tomto dokumente