Bagrovanie kalov

Bagrovanie je nevyhnutné pre splavnosť prístavov a vodných ciest z hľadiska vodného a protipovodňového manažmentu. V súlade s koncepciou obehového hospodárstva sa vybagrovaný materiál môže často opätovne použiť viacerými spôsobmi. Kontaminované sedimenty, aj keď sa vyskytujú v malých objemoch, možno opätovne použiť len po špeciálnej úprave. Kontaminované sedimenty a ich konečné použitie podliehajú prísnym environmentálnym limitom. Spoločnosť Carmeuse vyvinula produktový rad StabiCalco®, ktorý spĺňa požiadavky na úpravu bagrovacích kalov.

Obrázok
Dredging_sludge_1

Vlastnosti detailnejšie:

Puzolánové reakcie:

  • Vápno a spojivá na báze vápna sa s výhodou používajú na spevnenie a stabilizáciu vyťažených sedimentov na opätovné použitie.

Zlepšená manipulácia:

  • Výrobky radu StabiCalco® podporujú koaguláciu/flokulaciu pri zlepšovaní odvodňovania, manipulácie, spevňovania.

Imobilizácia a stabilizácia:

  • Pre väčšinu sedimentov prispôsobené spojivá kombinujú vyššie uvedené účinky so zvýšenou cementačnou reakciou hydraulických prímesí. Výsledkom tohto synergického efektu sú stabilné a trvanlivé konečné produkty všade tam, kde sa to vyžaduje.

 

Výhody detailnejšie:

Zlepšené odvodňovanie:

  • Vysušovanie a tuhnutie vďaka exotermickým reakciám.
  • Ďalšie odvodňovanie reakciou s ílovými minerálmi v sedimentoch, čím sa uvoľňuje fyzikálne viazaná voda; tým sa mení ich charakter na piesčitý alebo zrnitý.

Imobilizácia kontaminantov a blokovanie vylúhovania:

  • Zníženie rozpustnosti väčšiny kontaminantov v bagrovacom kale (najmä ťažkých kovov) v dôsledku alkalického pH vápna a zabránenie ich vyplavovaniu do životného prostredia.
  • Stabilizácia sedimentu vďaka puzolánovej reakcii medzi vápnom a ílovými minerálmi do pevnej a málo priepustnej matrice, ktorá prispieva k blokovaniu vylúhovania kontaminantov.

Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo:

  • V dôsledku rôznych funkcií sortimentu výrobkov StabiCalco® možno dosiahnuť zníženie počtu krokov úpravy a/alebo  ošetrenia na mieste, čo vedie k zníženiu celkových nákladov na ošetrenie.

Dostupnosť:

  • Žiadne obmedzenia dostupnosti a miestna výroba.