Spracovanie kalov

Spracovanie kalov zohráva rozhodujúcu úlohu v oblasti environmentálnej udržateľnosti a ochrany vodných zdrojov. Zahŕňa rôzne techniky nakladania s kalmi, ktoré sú vedľajším produktom čistenia odpadových vôd a priemyselných procesov, a ich spracovania. V tejto časti sa budeme venovať dvom kľúčovým aspektom spracovania kalov: Biologické spracovanie kalov a nakladanie s kalmi z bagrovania. Pochopenie týchto procesov umožňuje priemyselným odvetviam a komunitám účinne hospodáriť s kalmi, a tým chrániť vodné zdroje a podporovať ekologickú rovnováhu. Zavedením týchto techník môžeme prispieť k čistejšej a udržateľnejšej budúcnosti.

Obrázok
Sludge_4
Menu

BIOLOGICKÝ KAL

"Biosolid" je všeobecný názov pre niekoľko druhov biologického kalu. Ide najmä o kaly z obcí, zo spracovania potravín a vedľajšie živočíšne produkty. Hoci vznikajú ako odpad, biokaly obsahujú cenné organické látky. Preto sa veľké objemy týchto materiálov opätovne využívajú v poľnohospodárstve, lesníctve a pri krajinotvorbe v plnom súlade s európskou koncepciou obehového hospodárstva. Pred opätovným použitím je povinná stabilizácia a hygienizácia biosolidu. Spoločnosť Carmeuse vyvinula produktový rad BioCalco® s cieľom prispôsobiť sa hlavným procesom spracovania biokalov a maximalizovať viacnásobný vápenatý účinok.

Viac informácií
Sludge_1

BAGROVANIE KALOV

Bagrovanie je nevyhnutné pre splavnosť prístavov a vodných ciest z hľadiska vodného a protipovodňového manažmentu. V súlade s koncepciou obehového hospodárstva sa vybagrovaný materiál môže často opätovne použiť viacerými spôsobmi. Kontaminované sedimenty, aj keď sa vyskytujú v malých objemoch, možno opätovne použiť len po špeciálnej úprave. Kontaminované sedimenty a ich konečné použitie podliehajú prísnym environmentálnym limitom. Spoločnosť Carmeuse vyvinula produktový rad StabiCalco® , ktorý spĺňa požiadavky na úpravu bagrovacích kalov.

Viac informácií
Dredging_sludge_1