V koncepte hospodárstva, využívajúceho odpad, sa odpad a vedľajšie produkty pokladajú za cenné zdroje. V oblastiach našej činnosti to platí pre množstvo typov vedľajších produktov a trás opätovného použitia alebo získavania, napríklad:

  • Opätovné použitie produktov spaľovania uhlia (popolček, odsírovacia sadra) v stavebníctve a pri rekultivácii.
  • Opätovné použitie biologických tuhých látok ako organickej prísady.
  • Rekuperácia tepla z horľavého odpadu a vedľajších produktov.

Spoločnosť Carmeuse prevádzkuje stovky pecí na pálenie vápna a niekoľko prevádzok na miešanie pojív. 
Dokážeme opätovne použiť nasledujúce vedľajšie produkty alebo získaný odpad:

  • Stuhnutý uhoľný kal ako palivo v našich peciach.
  • Produkty zo spaľovania uhlia ako zložku v našich miešaných pojív.

Spoločnosť Carmeuse vykonáva rekultivačné práce v päťdesiatich lomoch v Európe. Okrem týchto skúseností majú naši aplikační špecialisti komplexné znalosti o čistení a opätovnom použití vedľajších produktov. Dokážu vám tiež poskytnúť konzultačné služby a konštrukčnú podporu v nasledujúcich oblastiach:

  • Opätovné použitie stabilizovaných produktov spaľovania uhlia pri stavebných a rekultivačných prácach.
  • Opätovné použitie spevnených/ stabilizovaných sedimentov v stavebníctve a krajinných úpravách.
  • Opätovné použitie biologických tuhých látok, ošetrených vápnom, ako prísada do pôdy v poľnohospodárstve.

Mohlo by vás zaujímať