Pochopenie vašich potrieb

V papierenskom a celulózovom priemysle sa vápno používa hlavne v procese Krafta. V ňom sa vápno používa na kausticizáciu, na získavanie hydroxidu sodného reakciou haseného vápna Ca(OH)2 a uhličitanu sodného Na2CO3. Táto reakcia vytvára hydroxid sodný (NaOH), ktorý sa opätovne používa v procese výroby celulózy a uhličitanu vápenatého. (CaCO3.). Tento uhličitan vápenatý (ako kal), sa môže kalcinovať v lokálnej vápennej peci za účelom vytvorenia nehaseného vápna, ktoré sa potom hasí a opäť použije v kaustifikácii.

Čerstvé nehasené vápno (cca 250 kg na tonu celulózy) sa v tomto procese musí pravidelne pridávať, aby sa udržala koncentrácia nečistôt v rámci prijateľného limitu.

V celulózkach a papierňach sa vápno môže použiť pre rôzne účely. Tie zahŕňajú napríklad úpravu vody, neutralizáciu pH, čistenie spalín, atď. 

Reaktivita vápna a obsah CaO musia byť čo najlepšie, aby sa zaistil hladký proces hasenia a najlepšia možná výťažnosť z rekuperácie hydroxidu sodného.

Riešenia pre vaše potreby

Carmeuse dodáva pre toto použitie vysokokvalitné kusové vápno.

Nehasené vápno vysokej kvality môže pomôcť znížiť zaťaženie týmito NPE a naša technická podpora vám dokáže pomôcť s optimalizáciou procesu tak, aby sa znížili negatívne vplyvy. Dokážeme uspokojiť vaše potreby, týkajúce sa dodávok, počas plánovaných odstávok a dokonca aj v prípade množstva neplánovaných.