Pochopenie vašich potrieb

Voda je pre priemysel kľúčovým zdrojom. Ťažba, spracovanie rudy, chemický priemysel a mnoho iných odvetví nedokáže fungovať bez vody, zároveň však produkujú znečistenú odpadovú vodu. Takáto voda si vyžaduje komplexné čistenie pred jej vypustením do vodných tokov alebo mora. Produkty z vápna sa využívajú ako účinné chemikálie pre čistenie odpadovej vody z mnohých priemyselných odvetví.

V dôsledku priemyselného rozvoja v Európe sa produkuje veľké množstvo odpadovej vody. Znečistenie vody je pre každé priemyselné odvetvie špecifické. Európska legislatíva definuje základné vlastnosti povrchovej vody a morskej vody. Priemyselná odpadová voda musí tieto limity spĺňať, bez ohľadu na to, či sa vypúšťa z priemyselnej prevádzky do povrchových vôd alebo sa vyskytuje sekundárne ako odvodňovacia voda z bane. 

Riešenia pre vaše potreby

  • Vápno je najviac dostupná a nákladovo efektívna zásaditá chemikália. Niekedy sa kombinuje s vápencom v 2-fázových systémoch.
  • Mnoho chemických procesov pri čistení odpadovej vody vyžaduje určitú hodnotu pH: vápno sa používa na úpravu alebo korekciu požadovanej pH.
  • Mnoho organických znečisťujúcich látok, ako sú ťažké kovy a fluór, sa pri zásaditej pH zráža. Zrážanie pomocou vápna je prvým nevyhnutným krokom pri ich odstraňovaní z odpadovej vody.
  • Vápno podporuje flokuláciu organických látok vo vode, ktoré sa musia odstrániť vo forme kalu: tento proces sa môže použiť v biologickej odpadovej vode alebo v prípade kombinácie s anorganickým znečistením. 

Spoločnosť Carmeuse ponúka sortiment produktov AQUACALCO®, ktorý rieši špecifické požiadavky na optimalizáciu kvality a nákladov rôznych procesov, využívaných pri čistení priemyselnej vody a odpadovej vody z baní.

Ostatné služby: Životné prostredie

Zobraziť všetky
industrial_sludge
Čistenie priemyselného kalu a znečistenej...
Incinerator
Premena odpadu na energiu