Pochopenie vašich potrieb

V Európe sa ošetrujú veľké objemy priemyselného kalu a znečistenej pôdy. V súlade s konceptom hospodárstva, využívajúceho odpad, môže byť priemyselný kal opätovne použitý v priemysle, stavebníctve a rekultivácii alebo sa môže využiť ako palivo. Environmentálne záťaže, bez ohľadu na ich typ a pôvod, si vyžadujú ošetrenie, aby sa znížili ich negatívne environmentálne dopady.

Európsky priemysel vytvára veľké množstvá rôznych typov odpadu. Niektoré z nich sa ukladajú desaťročia na skládkach nebezpečného odpadu. Priemyselný kal, či už z dennej prevádzky alebo zo starých skládok, je možné v priemysle, stavebníctve a pri rekultivačných prácach opätovne použiť alebo sa môže použiť ako tuhé palivo. Všetky tieto materiály, bez ohľadu na ich typ a pôvod, si vyžadujú ošetrenie, aby sa znížili ich negatívne environmentálne dopady. Vápno a vápenné pojivá sa používajú pre komplexné ošetrenie priemyselných kalov, odpadu a vedľajších produktov.

Riešenia pre vaše potreby

Vápno má niekoľko účinkov pri ošetrení priemyselného kalu a znečistenej pôdy:

  • Neutralizácia voľných kyselín v chemickom odpade a tvorba precipitačných solí.
  • Zníženie rozpustnosti väčšiny znečisťujúcich látok v kale alebo znečistenej pôde (hlavne ťažkých kovov) vďaka zásaditej pH vápna a zabránenie prenikania týchto znečisťujúcich látok do životného prostredia.
  • Stabilizácia týchto materiálov vďaka puzolánovej reakcii medzi vápnom a ílovitými materiálmi v znečistenej pôde alebo aktívnemu silikátu/ oxidu hlinitému v minerálnom kale, čím sa vytvára nepriepustná zmes, čo prispieva k blokovaniu úniku znečisťujúcich látok.
  • Sušenie a tuhnutie kalu vďaka exotermickej hydratácii CaO.

Ošetrenie vápenným mliekom dokáže zaistiť stabilizáciu bez prašnosti na suchých staveniskách.
V mimoriadnych prípadoch na mieru pripravené pojivá s obsahom vápna kombinujú vyššie uvedené účinky so zvýšenou cementitovou reakciou hydraulických prímesí. Výsledkom je stabilný a trvanlivý finálny produkt všade tam, kde je potrebný.

Spoločnosť Carmeuse ponúka rad produktov STABICALCO® pre efektívne ošetrenie priemyselného kalu a znečistenej pôdy s dosiahnutím optimálnej kvality, vysokej výkonnosti a maximálnej hospodárnosti procesu.

Ostatné služby: Životné prostredie

Zobraziť všetky
industrial_water
Čistenie priemyselnej odpadovej vody
Incinerator
Premena odpadu na energiu