Pochopenie vašich potrieb

Bagrovanie je veľmi dôležité pre plavbyschopnosť prístavov a vodných tokov ako aj pre vodné hospodárstvo a povodňový manažment. V súlade s konceptom "hospodárstva, využívajúceho odpad", je možné vybagrovaný materiál opätovne použiť rôznymi spôsobmi. Kontaminované sedimenty, aj keď sa vyskytujú len v obmedzených množstvách, sa môžu opätovne využiť len po špeciálnom ošetrení. Ošetrené sedimenty musia pri ich konečnom využití spĺňať prísne environmentálne normy. Vápno a vápenné pojivá je možné výhodne použiť pre zabezpečenie tuhnutia a stabilizácie vybagrovaných sedimentov pre opätovné použitie.

Pred opätovným použitím musí sediment spĺňať základné technické parametre pre dané použitie. V závislosti od konečného druhu použitia musí sediment tiež spĺňať kompletnú legislatívu v oblasti morskej a vnútrozemskej vody, odpadu a ochranu pôdy.
Sedimenty nie je možné opätovne použiť v tekutej forme. Za každých okolností sa musí odvodniť, aby získali typickú konzistenciu pôdy. Ak sú vybagrované sedimenty kontaminované, musia prejsť špeciálnym ošetrením, aby sa odstránili ich škodlivé účinky. Tu sa využívajú procesy stabilizácie, aby sa udržali všetky znečisťujúce látky pod kontrolou.
 

Riešenia pre vaše potreby

Vápno dokáže reagovať selektívne s jednotlivými zložkami vybagrovaného materiálu a zabezpečiť:

  • Flokuláciu spolu so železitými a hlinitými soľami, preto sa často používa v prvej fáze ošetrenia v procese odvodnenia sedimentov.
  • Sušenie a tuhnutie vďaka exotermickej hydratácii pri použití nehaseného vápna.
  • Ďalšie odvodnenie vďaka reakcii s ílovitými materiálmi v sedimentoch, čím sa uvoľňuje chemicky viazaná voda. Týmto sa zmení ich povaha na pieskovú alebo granulovanú.
  • Zníženie rozpustnosti väčšiny znečisťujúcich látok vo vybagrovanom kale (hlavne ťažkých kovov) vďaka zásaditej pH vápna a zabránenie prenikania znečisťujúcich látok do životného prostredia.
  • Stabilizácia sedimentu vďaka puzolánovej reakcii medzi vápnom a ílovitými materiálmi, pri ktorej vznikne tuhá a nízkopriepustná matrica, ktorá prispieva k blokovaniu úniku znečisťujúcich látok.

Pri väčšine sedimentov na mieru pripravené pojivá s obsahom vápna kombinujú vyššie uvedené účinky so zvýšenou cementitovou reakciou hydraulických prímesí. Výsledkom synergického účinku je stabilný a trvanlivý finálny produkt všade tam, kde je potrebný.

Spoločnosť Carmeuse ponúka rad produktov STABICALCO® pre komplexné ošetrenie, tuhnutie a stabilizáciu vybagrovaných kalov a sedimentov.

Ostatné služby: Čistenie vody a odpadu

Zobraziť všetky
industrial_sludge
Čistenie priemyselného kalu a znečistenej...
industrial_water
Čistenie priemyselnej odpadovej vody