V konceptu hospodářství využívajícího odpad se odpad a vedlejší produkty pokládají za cenné zdroje. V oblastech naší činnosti to platí pro velké množství vedlejších produktů a způsobů opětovného použití nebo získávání, například:

  • Opětovné použití produktů spalování uhlí (popílek, odsiřovací sádra) ve stavebnictví a při rekultivaci.
  • Opětovné použití biologických tuhých látek jako organické přísady.
  • Rekuperace tepla z hořlavého odpadu a vedlejších produktů.

Společnost Carmeuse provozuje stovky pecí na pálení vápna a několik provozů na mísení pojiv. 
Dokážeme opětovně použít následující vedlejší produkty nebo získaný odpad:

  • Ztuhnutý uhelný kal jako palivo v našich pecích.
  • Produkty ze spalování uhlí jako složku v našich mísených pojivech.

Společnost Carmeuse provádí rekultivační práce v padesáti lomech po celé Evropě. Kromě těchto zkušeností mají naši aplikační specialisté komplexní znalosti o čištění a opětovném použití vedlejších produktů. Dokáží vám také poskytnout konzultační služby a konstrukční podporu v následujících oblastech:

  • Opětovné použití stabilizovaných produktů spalování uhlí při stavebních a rekultivačních pracích.
  • Opětovné použití zpevněných/stabilizovaných sedimentů ve stavebnictví a při krajinných úpravách.
  • Opětovné použití biologických tuhých látek, ošetřených vápnem, jako přísady do půdy v zemědělství.

Možná vás zajímá