Tato webová stránka (dále jen „webová stránka“) je iniciativou Carmeuse Coordination Center SA, se sídlem na Boulevard de Lauzelle 65, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgie) a s číslem DPH a IČO 0439.839.867. V této strategii se Carmeuse Coordination Center SA a její přidružené společnosti a dceřiné společnosti uvádějí jako „Carmeuse“, „my“ nebo „nás“.

Každý uživatel nebo návštěvník této webové stránky (dále jen „uživatel“, „návštěvník“, „vy“) poskytuje návštěvou, resp. používáním webové stránky osobní údaje tak, jak je uvedené níže, jejichž zpracování provádí společnost Carmeuse jako správce údajů. Při zpracování těchto osobních údajů se společnost Carmeuse snaží dodržovat platný právní rámec, jako je belgický zákon o ochraně osobních údajů z 8. prosince 1992 a evropské všeobecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 z 27. dubna 2016 (ve znění pozdějších změn).

Návštěvou této webové stránky vyjadřujete souhlas s touto strategií pro ochranu osobních údajů a soubory cookie (dále jen „strategie“), a tedy i se zpracováním vašich osobních údajů, jak je uvedené v tomto dokumentu.
 

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Společnost Carmeuse vystupuje jako správce údajů, shromážděných prostřednictvím této webové stránky, ale čas od času využívá i zpracovatele údajů, kteří zpracovávají vaše osobní údaje jménem společnosti Carmeuse a kteří kromě jiného zajišťují správné technické fungování této webové stránky.

Společnost Carmeuse využívá nebo může využívat v rámci této webové stránky tyto typy zpracovatelů: poskytovatelé společnosti Carmeuse, jiné subjekty v rámci Carmeuse Group, partneři, kteří jsou zodpovědní za hosting webové stránky, partneři, kteří shromažďují a prezentují statistiky webové stránky, partneři, kteří shromažďují a prezentují recenze a hodnocení webové stránky, partneři, kteří poskytují e-mailový marketing a jiné komunikační služby atd.

2. Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Společnost Carmeuse shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely a pro další účely, které jsou s nimi slučitelné:

 • Nabízení našich služeb a plnění smluv, které s vámi máme (nebo budeme mít) uzavřené
 • Zasílání oznámení obchodní nebo neobchodní povahy, včetně přímého marketingu
 • Zasílání informací o příslušném vývoji
 • Správa zákazníků
 • Poskytování přístupu k webové stránce a nabízení bezpečného, optimálního a osobního uživatelského zážitku z webové stránky
 • Poskytování všeobecných a personalizovaných služeb
 • Poskytování podpory v případě otázek nebo připomínek
 • Sledování reklamací
 • Odhalování a ochrana před podvody, chybami, trestným nebo nezákonným jednáním, resp. jakýmkoliv jiným jednáním, které je v rozporu s podmínkami, za kterých je naše webová stránka nabízená.

Jako u běžného návštěvníka této webové stránky společnost Carmeuse zpracovává a uchovává vaše osobní údaje jen do té doby, dokud je to potřebné pro výše uvedené účely.

Pokud jste víc než jen běžný návštěvník, který má smluvní vztah se společností Carmeuse nebo kteroukoliv z jejích přidružených společností, doporučujeme vám tímto, abyste si prohlédli naše evropské zásady ochrany osobních údajů pro dodavatele.
 

3. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Společnost Carmeuse zpracovává vaše osobní údaje, získané prostřednictvím webové stránky na základě (i) vašeho souhlasu s touto strategií, resp. (ii) přípravy a plnění smlouvy, uzavřené mezi vámi a společností Carmeuse prostřednictvím webové stránky, resp. (iii) plnění našich zákonných povinností, resp. (iv) oprávněných zájmů společnosti Carmeuse, jako je provádění přímého marketingu, předcházení podvodům, řízení vnitřní správy nebo zajištění přiměřené bezpečnosti sítě a informací.

4. Jak se shromažďují vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme prostřednictvím vás, například vyplněním on-line formulářů nebo poskytnutím informací jiným způsobem, nebo prostřednictvím různých technických prostředků, které webová stránka používá pro optimalizaci zkušeností uživatelů a návštěvníků a pro zjišťování případných (technických) chyb na webové stránce, jako jsou soubory cookie (viz naše strategie pro soubory cookie) a informace z protokolů.

5. Které kategorie osobních údajů se zpracovávají?

Společnost Carmeuse v rámci vašeho používání webové stránky zpracovává tyto kategorie osobních údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje, IP adresa, čas prohlížení webové stránky, pravděpodobné místo prohlížení webové stránky, údaje týkající se používaného zařízení, údaje o prohlížeči, údaje o operačním systému počítače, jiné telekomunikační údaje atd.

6. Jsou moje osobní údaje přenášené třetím stranám v rámci EU?

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuté kategoriím zpracovatelů údajů, popsaným v článku 1 této strategie, obchodním partnerům společnosti Carmeuse, jiným subjektům v rámci Carmeuse Group a orgánům veřejné správy (v rozsahu, v jakém jsou na to skutečně oprávněné).

Kromě toho se vaše osobní údaje nebudou prodávat, přenášet ani oznamovat třetím stranám.

7. Jsou moje osobní údaje zpracovávané mimo EU? 

V některých případech se vaše osobní údaje mohou přenášet, resp. zpracovat v zemích mimo Evropskou unii. V tom případě zajistíme, aby se tak stalo v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a poskytneme vhodné záruky, jako jsou standardní smluvní doložky, pokud se podle těchto právních předpisů vyžadují, abychom zaručili přiměřenou úroveň ochrany vašich osobních údajů.

8. Jaká práva mám?                                                                               

V souvislosti s vašimi osobními údaji můžete vůči společnosti Carmeuse uplatnit několik práv, pokud vám tato práva skutečně přísluší podle platných právních předpisů o ochraně údajů.

Tato práva můžete uplatnit prostřednictvím on-line formuláře spolu s dokladem totožnosti. Společnost Carmeuse na tyto žádosti odpoví a může, ale nemusí jim vyhovět v souladu s platnými právními předpisy a v zásadě do jednoho měsíce také v souladu s platnými právními předpisy.

Můžete se také obrátit nebo podat stížnost na příslušný úřad na ochranu údajů, například na belgickou komisi na ochranu osobních údajů (www.privacycommission.be nebo prostřednictvím commission [at] privacycommission.be).

Právo vznést námitku

Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Carmeuse a namítat proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo odvolat souhlas

Máte právo svůj souhlas odvolat kdykoliv. Toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování, založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Právo na přístup

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na získání kopie těchto osobních údajů. Máte také právo na určité informace týkající se zpracování vašich osobních údajů, včetně účelů zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií příjemců atd.

Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na vymazání

Máte právo na vymazání svých osobních údajů, pokud a v rozsahu, v jakém:

 1. vaše osobní údaje už nejsou potřebné pro dané účely
 2. už neexistuje právní důvod pro zpracování
 3. namítáte proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování ze strany společnosti Carmeuse, nebo namítáte proti zpracování pro účely přímého marketingu
 4. vaše osobní údaje byly zpracované nezákonně, nebo
 5. vaše osobní údaje musí být vymazané, aby se splnila zákonná povinnost, které společnost Carmeuse podléhá.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat od společnosti Carmeuse omezení zpracování, pokud a v rozsahu, v jakém:

 1. pochybňujete přesnost osobních údajů, a to na období, které umožní společnosti Carmeuse ověřit jejich přesnost
 2. zpracování je nezákonné a vy namítáte proti vymazání osobních údajů a namísto toho žádáte omezení jejich používání
 3. Carmeuse už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro uplatnění právního nároku
 4. jste vznesli námitku proti zpracování, dokud se neověří, zda oprávněné důvody společnosti Carmeuse převažují nad vašimi

V případě omezení zpracování může společnost Carmeuse osobní údaje nadále uchovávat.

Právo na přenosnost údajů

V případě osobních údajů, které (i) se zpracovávají v souvislosti s plněním smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu, (ii) které jste společnosti Carmeuse poskytli vy sami a (iii) které se zpracovávají automatizovanými prostředky, máte právo získat je od společnosti Carmeuse ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a také právo na přenos těchto údajů jinému provozovateli nebo na jejich přímý přenos, pokud je to technicky možné.

9. Úpravy

Společnost Carmeuse si vyhrazuje právo na změny a doplnění této strategie. Společnost Carmeuse vás o těchto úpravách nebo změnách bude srozumitelně informovat a vy budete muset tyto úpravy výslovně akceptovat, abyste mohli pokračovat v používání webové stránky. Je na návštěvníkovi nebo uživateli, aby pravidelně kontroloval tuto strategii.

10. Kontakt

V případě jakýchkoliv otázek, za účelem uplatnění vašich práv a pro získání všech dalších informací, týkajících se zpracování vašich osobních údajů společností Carmeuse nebo jejím jménem, použijte kontaktní formulář nebo e-mailovou adresu privacy [at] carmeuse.com (privacy[at]carmeuse[dot]com).

 
EVROPSKÁ STRATEGIE OCHRANY SOUKROMÍ CARMEUSE PRO DODAVATELE

 

Společnost Carmeuse podporuje právo na soukromí včetně práva jednotlivců na kontrolu šíření a používání osobních údajů, které se jich týkají. V této souvislosti se společnost Carmeuse snaží dodržovat platné právní předpisy o ochraně údajů.

Tato evropská strategie ochrany soukromí pro dodavatele společnosti Carmeuse (dále jen „strategie“) se týká ochrany a zpracování osobních údajů externích dodavatelů v rámci jejich vztahu se subjektem Carmeuse (dále jen „dodavatel (dodavatelé)“). Cílem této strategie je popsat zásady (jak, proč a jakým způsobem), které bude společnost Carmeuse dodržovat při zpracování údajů svých dodavatelů.

Tato strategie se vztahuje na všechny smluvní partnery, kteří spolupracují s některým ze subjektů Carmeuse v rámci Evropy na základě dohody, smlouvy, objednávky nebo jiné právní dokumentace, ať už ústní, nebo písemné, a vztahují se na jejich vztah s tímto subjektem Carmeuse (dále jen „smlouva“). Kategorie dodavatelů zahrnují bez omezení (i) zákazníky, (ii) všechny konzultanty, nezávislé dodavatele, dodavatele, dočasné pracovníky atd. poskytující služby pro společnost Carmeuse nebo ve společnosti Carmeuse a (iii) všechny ostatní třetí strany, jednající přímo nebo nepřímo jménem společnosti Carmeuse (například outsourcingové společnosti, které provádějí služby zpracování informací jménem společnosti Carmeuse). Všichni dodavatelé jsou povinní dodržovat tuto strategii.

(a) V rámci jakékoliv smlouvy může společnost Carmeuse jako provozovatel údajů shromažďovat a zpracovat osobní údaje zástupců nebo jiných identifikovatelných kontaktních osob v rámci organizace dodavatele (dále jen „subjekty údajů“) (dále jen „osobní údaje“) tak jako v případě všech kategorií, včetně bodů (i), (ii) a (iii) výše:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Osobní charakteristiky
 • Profesní údaje (zaměstnavatel, povolání, pozice)

Pro kategorii (i), pokud je to vhodné,

 • Volnočasové aktivity a zájmy;

A pro kategorie ii) a iii), pokud je to vhodné,

 • Finanční údaje
 • Údaje o časové registraci
 • Fotografie a videomateriály
 • Lékařské a zdravotní údaje
 • Údaje o hodnocení
 • Soudní údaje, včetně údajů týkajících se odsouzení za trestné činy a přestupky.

(b) Shromažďování osobních údajů probíhá zpravidla následovně:

 • Přímo od dodavatele, například prostřednictvím jím zadaných nebo poskytnutých informací
 • Prostřednictvím jiných (veřejných nebo neveřejných) informačních kanálů, například organizace dodavatele, kanálů sociálních médií, jako je LinkedIn atd.
 • Prostřednictvím činností samotné společnosti Carmeuse nebo jejích zpracovatelů údajů, například prostřednictvím určitých ověření nebo kontrol, hodnocení, kamerového dohledu, opatření pro kontrolu přístupu, monitorování IT systémů atd.

(c) K tomuto zpracování dochází za účelem řádného plnění smlouvy a závazků z ní vyplývajících, organizace a realizace řádné správy smlouvy v rámci Carmeuse, prosazování bezpečnostních pravidel Carmeuse, udržování řádných smluvních vztahů s dodavatelem a kontaktování tohoto dodavatele v případě jakýchkoliv problémů nebo záležitostí (dále jen „účely“). Právními důvody, na kterých se tato činnost zpracovávání zakládá, jsou tedy podle okolností souhlas fyzických osob, jejichž osobní údaje se mohou zpracovat, nezbytnost plnění smlouvy, resp. oprávněné zájmy Carmeuse při organizování a udržování řádné správy všech smluv, prosazování bezpečnostních pravidel Carmeuse a komunikaci s každým dodavatelem.

(d) S osobními údaji, které Carmeuse shromažďuje v souvislosti s účely, se zachází s náležitou péčí. Společnost Carmeuse proto vynakládá přiměřené úsilí na zajištění toho, aby se v souvislosti s osobními údaji přijala přiměřená technická a organizačně bezpečnostní opatření. Přístupová práva k těmto osobním údajům jsou omezená tím způsobem, že k nim lze přistupovat jen zabezpečeným způsobem (hesla) a jen v případě, že je to potřebné pro plnění určitých úloh v souladu s účely, takže možnost interního nahlížení mají jen oprávněné osoby, které potřebují osobní údaje pro řádné plnění svých povinností.

(e) Osobní údaje subjektů údajů mohou být v relevantních případech poskytnuté následujícím kategoriím příjemců, z nichž někteří mohou jednat jako zpracovatelé údajů ve jménu společnosti Carmeuse: Poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé hostingových služeb, jiné subjekty v rámci Carmeuse Group, orgány veřejné správy, právní a daňoví poradci. Tito zpracovatelé údajů musí dodržovat stejné zásady, jaké jsou uvedené v této strategii a v případě přenosů mimo Evropskou unii společnost Carmeuse zajistí vhodné záruky prostřednictvím příslušných smluvních doložek v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

(f) Ukládání a uchovávání osobních údajů subjektů údajů trvá tak dlouho, jak je to potřebné pro účely a maximálně deset let od ukončení všech smluv s příslušným dodavatelem, pokud platné právní předpisy nevyžadují jinak.

(g) V souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a v rozsahu, v jakém to tyto předpisy umožňují, jsou práva subjektů údajů následovná:

 • Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání
 • Právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právo namítat proti zpracování svých osobních údajů a
 • Právo na přenosnost osobních údajů

Tato práva je možné uplatnit oznámením společnosti Carmeuse na adrese privacy [at] carmeuse.com. Kromě toho mají subjekty údajů i právo podat stížnost příslušnému úřadu na ochranu údajů ve své zemi.

(h) Dodavatel přijme potřebná opatření pro informování subjektů údajů o zpracování jejich osobních údajů společností Carmeuse a o jejich souvisejících právech, jak je uvedené v bodu (f) výše.

(i) V rozsahu, v jakém by dodavatel zpracoval jakékoliv osobní údaje zástupců nebo jiných identifikovatelných kontaktních osob v rámci společnosti Carmeuse, musí toto zpracování probíhat podle podobných zásad, jako jsou uvedené v této strategii.