Klíčové aspekty

Některé podmínky procesu, například teplota, zvyšují měrnou spotřebu činidla v procesech suchého čištění spalin. Tyto vyšší spotřeby generují víc vedlejších produktů, plýtvají činidlem, které nereagovalo, a výrazně zvyšují náklady na zajištění souladu s předpisy. Vstřikování vápenatého činidla při vysokých teplotách (900–1000 °C) pomáhá při reakci se sirnými složkami. Toto vstřikování však může ovlivnit chování popílku, hlavně snížením teploty tavení popílku.

CleanCalco® Depurcal je námi vyvinuté hašené vápno, které obsahuje hořčík a je optimalizované pro vstřikování při vysoké teplotě. Produkt, který se vstřikuje na začátku procesu a při teplotě kotle 900 až 1000 °C, se přímo tepelně aktivuje, aby se vytvořila mikrostruktura a pórovitost. To pomáhá:

 • přímo neutralizovat SO3, SO2, HF a část HCl,
 • chránit zařízení před agresivními kyselými plyny,
 • zvýšit teplotu tavení popílku díky obsahu hořčíku, čímž se zlepšuje čistota trubkovnice a následně tepelná účinnost kotle.

Toto čištění, které se původně používalo v zařízeních na výrobu energie z odpadu (ale je použitelné i v kotlech na výrobu tepla a energie), je mimořádně efektivní při snižování znečišťujících látek v samotném kotli. Umožňuje vstřikování sorbentu do následného potrubí, který funguje jako jednoduchý krok úpravy v čištění spalin (FGC).

Přínosy pro vás

 • Přímá neutralizace kyselin (SO2, SO3, HF a HCl) v kotlech a pecích.
 • Stabilní zatížení znečišťujícími látkami v následném zařízení na čištění spalin (bez špičky).
 • Optimalizovaná a nízká spotřeba sorbentu v čisticím kroku.
 • Snížení tvorby PCDD (dioxinů) a PCDF (furanů).
 • Pórovitější, drobivější popílek díky změně teploty tavení.
 • Čistější kotel/pec.
 • Snížená koroze kotle/pece.
 • Zvýšená účinnost kotle.
 • Úspory při údržbě.
 • Zvýšená spolehlivost zařízení na čištění spalin.