Pochopení vašich potřeb

Bagrování je velmi důležité pro zajištění plavbyschopnosti přístavů a vodních toků, jakož i pro vodní hospodářství a povodňový management. V souladu s konceptem „hospodářství, využívajícího odpad“ je možné vybagrovaný materiál opětovně použít různými způsoby. Kontaminované sedimenty, i když se vyskytují jen v omezených množstvích, se mohou opětovně využít jen po speciálním ošetření. Ošetřené sedimenty musí při jejich konečném využití splňovat přísné environmentální normy. Vápno a vápenná pojiva je možné výhodně použít pro zajištění tuhnutí a stabilizace vybagrovaných sedimentů pro jejich opětovné použití.

Před opětovným použitím musí sedimenty splňovat základní technické parametry pro dané použití. V závislosti na konečném druhu použití musí sedimenty také splňovat kompletní legislativu v oblasti mořské a vnitrozemské vody, odpadu a ochrany půdy.
Sedimenty není možné opětovně použít v tekuté formě. Za každých okolností se musí odvodnit, aby získaly typickou konzistenci půdy. Pokud jsou vybagrované sedimenty kontaminované, musí projít speciálním ošetřením, aby se odstranily jejich škodlivé účinky. Zde se využívají procesy stabilizace, aby se udržely všechny znečišťující látky pod kontrolou.
 

Řešení pro vaše potřeby

Vápno dokáže reagovat selektivně s jednotlivými složkami vybagrovaného materiálu a zajistit:

  • Flokulaci spolu se železitými a hlinitými solemi, proto se často používá v první fázi ošetření v procesu odvodnění sedimentů.
  • Sušení a tuhnutí díky exotermické hydrataci při použití nehašeného vápna.
  • Další odvodnění díky reakci s jílovitými materiály v sedimentech, čímž se uvolňuje chemicky vázaná voda. Tímto se změní jejich povaha na pískovou nebo granulovanou.
  • Snížení rozpustnosti většiny znečišťujících látek ve vybagrovaném kalu (hlavně těžkých kovů) díky zásaditému pH vápna a zabránění pronikání znečišťujících látek do životního prostředí.
  • Stabilizaci sedimentů díky pucolánové reakci mezi vápnem a jílovitými materiály, při které vznikne tuhá a nízkopropustná matrice, která přispívá k blokování úniku znečišťujících látek.

U většiny sedimentů na míru připravená pojiva s obsahem vápna kombinují výše uvedené účinky se zvýšenou cementitovou reakcí hydraulických příměsí. Výsledkem synergického účinku je stabilní a trvanlivý finální produkt všude tam, kde je potřebný.

Společnost Carmeuse nabízí řadu produktů StabiCalco® pro komplexní ošetření, tuhnutí a stabilizaci vybagrovaných kalů a sedimentů.

Ostatní služby: Životní prostředí

Zobrazit všechny z nich
drinking_water
Čištění pitné vody
Inside bottom of smoke stack
Média a kotle