U konceptu cirkularne ekonomije, otpad i nusproizvodi se smatraju dragocenim resursima. U našim poljima aktivnosti ovo se odnosi na mnoge tipove nusproizvoda i puteve ponovne upotrebe ili obnove, kao što su:

  • Proizvodi dobijeni sagorevanjem uglja (pepeo, gips od procesa odsumporavajanja) ponovo se koriste u građevinarstvu i sanaciji.
  • Organske čvrste materije ponovo se koriste na poljima kao organski dodatak.
  • Termička obnova zapaljivog otpada i nusproizvoda.

Carmeuse upravlja stotinama krečnih peći i nekoliko stanica za mešanje veziva. Možemo ponovo koristiti sledeće nusproizvode ili upotrebljen otpad:

  • Očvrsli mulj uglja kao upotrebljeno gorivo u našim pećima.
  • Proizvodi sagoravanja uglja kao sastojak naših mešanih veziva.

Carmeuse izvodi melioracijske radove u 50 kamenoloma u Evropi. Pored ovog iskustva, naši stručnjaci za primenu imaju sveobuhvatno znanje o tretmanu i ponovnoj upotrebi nusproizvoda. Takođe vam možemo pružiti konsultantske usluge i podršku u dizajnu:

  • Stabilizovani proizvodi dobijeni sagorevanjem uglja ponovno upotrebljeni u građevinskim i sanacionim radovima.
  • Ponovno korišćeni očvrsli/stabilizovani sedimenti u građevinarstvu i uređenju pejzaža.
  • Organske čvrste materije tretirane krečom ponovo se koriste kao dodatak zemljištu u poljoprivredi.


 

You might be interested in