Odsumporavanje sirovog gvožđa

U procesu odsumporavanja sirovog gvožđa, Carmeuse nudi fluidizirani mleveni kreč ili mešavine koje se injektiraju u sirovo gvožđe kroz uronjeno koplje koristeći inertni noseći gas kao što je argon ili azot. Pošto je odsumporavanje reakcija kontrolisana difuzijom i povezana sa reaktivnom površinom koja je dostupna za reakciju, kreč mora biti što je moguće finiji i veoma tečljiv.

Image
Hot_metal_1