TerraCalco®

TerraCalco® je grupa oplemenjivača zemljišta. Naši oplemenjivači poboljšavaju fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta.

1.000.000
hektara tretiranih useva
>10.000
zadovoljnih klijenata
>25
godina stručnosti

Ključne informacije

  • TerraCalco® je ključan proizvod za poboljšanje stanja zemljišta. Sa njim se podiže pH vrednost zemljišta na željeni nivo i obezbeđuje njegovo dugotrajno održavanje.
  • TerraCalco® je bogat izvor kalcijuma, jednog od najvažnijih elemenata u strukturi zemljišta, koji omogućava nesmetano odvijanje vodno-vazdušnog režima u zemljištu.
  • Upotreba proizvoda TerraCalco® omogućava bolje usvajanje đubriva poput azota, kalijuma i fosfora, ali i ostalih mikroelemenata. Takođe, obezbeđuje optimalanu biološku i mikrobiološku aktivnost u zemljištu.