Važna napomena: Ukoliko vaša poruka nije u vezi sa prijavom neusklađenosti, molimo vas da nas kontaktirate

Kako izvršiti uzbunjivanje?

1. Možete izabrati da podnesete prijavu putem obrasca ili pozivom na besplatni broj telefona. U oba slučaja, posetite ovaj website.
Kako biste osigurali efikasnu istragu svoje prijave uzbunjivanja, molimo vas da uključite detaljan opis slučaja (ko, šta, kada, kako) i dokaze (npr. kopije dokumenata, screenshot-ove, ili imena svedoka) koji može da potkrepi vašu prijavu. Molimo vas da imate u vidu da opšte izjave ne mogu biti istražene.

2. Druga opcija je prijavljivanje putem telefona. Pre korišćenja ove opcije, Preuzmite PDF i potražite lokalni broj telefona.

3. U oba slučaja, dobićete jedinstveni broj slučaja. Molimo vas da broj zabeležite i čuvate ga.

4. Ovaj broj vam omogućava pristup Speak Up sistemu i prijavi koju ste podneli. Omogućava vam da pratite napredak vaše prijave i da pružite dodatne informacije. Od vas će biti traženo da unesete ovaj broj svaki put kada pristupate sistemu.

5. Ozbiljno shvatamo sve prijave neusklađenosti, i preduzimamo adekvatne akcije u vezi sa svakom prijavom. Obaveštavamo uzbunjivače o napretku tokom procesuiranja prijave.

6. U svakom trentuku, uzbunjivač može pristupiti internet stranici i pratiti napredak svog slučaja, korišćenjem jedinstvenog broja slučaja.

Speak Up

Šta se dešava nakon podnošenja prijave?

1. Potvrda prijema
Speak Up Officer dostaviće potvrdu prijema vaše prijave po prijemu prijave.  
Ukoliko vaša prijava ne sadrži dovoljno informacija / dokaza, Speak Up Officer će vas kontaktirati kako bi vas zamolio da dostavite dodatne informacije / dokaze. Dobićete lični broj prijave nakon što ga podnesete. Ovaj broj vam omogućava da pratite napredak svoje prijave nakon što pristupite Speak Up sistemu. Molimo vas da pratite svoju prijavu na ovoj internet stranici

2. Trijaža
Svaka prijava se pažljivo razmatra. Pokrećemo istragu ukoliko vaš izveštaj sadrži minimum podataka i dokaza o slučaju. Istragu sprovodi Speak Up Officer. 

3. Poverljiva istraga
Istraga se sprovodi profesionalno i poverljivo. Uključićemo u istragu samo ona lica koja treba da budu uključena. Speak Up Officer može obaviti poverljive razgovore sa zaposlenima, angažovanim licima, ili bilo kojim licem za koje se smatra da je relevantno za istragu. Uopšteno govoreći, potrebno je oko 90 dana kako bi se istraga zaključila, a moguće je da duži vremenski period bude potreban u slučaju kompleksnih pitanja. U svakom slučaju, vremenski okviri definisani lokalnim zakonima i regulativom se primenjuju i poštuju

4. Odluka i odgovor uzbunjivaču
Nakon analize svih zaključaka istrage, donosi se odluka o tome da li je došlo do kršenja, i preduzimaju se adekvatne akcije. Uzbunjivač se obaveštava o tome.

Važna napomena
Obećanje o zabrani stavljanja u nepovoljniji položaj: Carmeuse zabranjuje stavljanje u nepovoljniji položaj bilo kog zaposlenog, fizičkog ili pravnog lica, i preduzima adekvatne mere. Takođe, Carmeuse štiti prava uključenih osoba.