Sve informacije koje se nalaze na ovom sajtu date su „kako jeste“, bez bilo kakve garancije. Carmeuse ne daje nikakvu garanciju, izričitu, podrazumevanu ili zakonsku, u vezi sa ovim sajtom ili bilo kojom informacijom sadržanom ovde.

Bilo kakvo svojevoljno rešenje na ruku korisnika u vezi sa pritužbom na ovaj sajt, bilo da je takva pritužba zasnovana na garanciji, ugovoru, nemaru, strogoj odgovornosti ili bilo kojoj drugoj teoriji, rezultiraće prestankom korišćenja ovog sajta. Carmeuse nije odgovoran, ni u jednom slučaju, za bilo kakvu slučajnu, posledičnu, kaznenu ili posebnu štetu, uključujući, ali ne ograničavaju će na, bilo koju štetu za gubitak profita, podataka, upotrebe ili dobre volje, za bilo koje korišćenje ili nemogućnost korišćenja ovog sajta ili informacija sadržanih ovde.

Za sve tehničke informacije, poređenja, preporuke, analize troškova, zaključke ili druga mišljenja izražena ili sadržana na stranicama ovog sajta i/ili dokumentima koji se mogu preuzeti sa ovog sajta veruje se da su tačna i pouzdana. Međutim, Carmeuse ne pruža nikakvu garanciju, izričitu, podrazumevanu ili zakonsku, u vezi sa tim tehničkim informacijama, poređenjima, preporukama, analizama troškova, zaključcima i drugim mišljenjima, i ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu načinjenu korišćenjem ili primenom ovih informacija. Istorijski podaci nisu nužno indikativni za buduće rezultate. Tačnost bilo kog zaključka sadržanog ovde zasniva se na tačnosti pruženih osnovnih informacija. Svi saveti dati ovde su generalizovani, i ne moraju biti primenjivi na konkretnu situaciju korisnika.

U vezi sa bilo kojim materijalom objavljenim na sajtovima koji su povezani sa ovim sajtom, Carmeuse ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji objavljeni materijal na takvim sajtovima. Dokumenti i grafici sadržani ovde mogu imati tehničke nedostatke, štamparske greške i/ili zastarele informacije. Korišćenje ovih dokumenata i grafika je na rizik samog korisnika. Carmeuse ne pregleda redovno materijale postavljene na povezanim sajtovima i ne podržava bilo kakav materijal koji se pojavljuje na povezanim sajtovima. Bilo koja odluka koju korisnika da pregleda povezane sajtove je na rizik samog korisnika.