Ovaj sajt („website“) nastao je na inicijativa Carmeuse Coordination Center SA, sa registrovanim sedištem na adresi Boulevard de Lauzelle 65, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgija), PDV i matični broj 0439.839.867. U ovoj politici, Carmeuse Coordination Center SA, i povezane kompanije i subsidijari, pominju se pod nazivom „Carmeuse“, i „mi“.

Svaki korisnik i posetilac ovog website-a („korisnik“, „posetilac“, „vi“), pruža lične podatke posetom i/ili korišćenjem website-a, kako je dalje navedeno, a obradu podataka vrši Carmeuse kao kontrolor podataka. Prilikom obrade takvih ličnih podataka, Carmeuse nastoji da bude usklađen sa važećim pravnim okvirom, kao što je Belgian Privacy Act od 08.12.1992, i European General Data Protection Regulation br. 2016/679 od 27.04.2016. (sa izmenama i dopunama).

Pristupom website-u, dajete saglasnost na ovu Politiku privatnosti i Politiku kolačića („Policy“), i stoga, na obradu vaših ličnih podataka kako je ovde objašnjeno. 

1. Ko obrađuje vaše lične podatke?
Carmeuse postupa kao kontrolor podataka za podatke prikupljene na ovom website-u, ali s vremena na vreme, Carmeuse takođe koristi obrađivače podataka koji obrađuju lične podatke u ime Carmeuse-a, i koji, između ostalog, pružaju adekvatnu tehničku funkcionalnost ovog website-a.
Carmeuse koristi ili može koristiti sledeće vrste obrađivača u kontekstu ovog website-a: Carmeuse-ovi pružaoci usluga, druga pravna lica u Carmeuse Grupi, partneri koji su odgovorni za hosting website-a, partneri koji prikupljaju i prezentuju statistike website-a, partneri koji prikupljaju i prezentuju preglede i ocene website-a, partneri koji pružaju usluge e-mail marketinga i druge usluge komunikacije, itd. 

2. Zašto obrađujemo vaše lične podatke?
Carmeuse prikuplja i obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe, i druge svrhe koje su u skladu sa tim:
Nuđenje naših usluga i izvršenje ugovora koji imamo (ili ćemo imati) sa vama;
Slanje komunikacija komercijalne ili nekomercijalne prirode, uključujući direktni marketing;
Pružanja informacija o relevantnim razvojima;
Upravljanje kupcima;
Pružanje pristupa website-u i pružanje bezbednog, optimalnog i personalizovanog iskustva tokom korišćenja website-a;
Pružanje uopštenih i personalizovanih usluga;
Pružanje podrške u slučaju pitanja ili komentara;
Praćenje pritužbi;
Detektovanje i zaštite od prevare, greške, kriminalnog ili nelegalnog ponašanja i/ili bilo kog drugog čina koji je u suprotnosti sa uslovima pod kojima naš website posluje.

Kao posetilac website-a, Carmeuse obrađuje i čuva vaše lične podatke samo u onom periodu koji je neophodan u prethodno opisane svrhe.
Ukoliko ste više od posetioca, imate ugovorni odnos sa Carmeuse-om ili bilo kojom drugom povezanom kompanijom, preporučujemo vam da pogledate našu Evropsku Politiku privatnosti za ugovarače. 

3. Po kom pravnom osnovu obrađujemo vaše lične podatke?
Carmeuse obrađuje vaše lične podatke prikupljene preko website-a u skladu sa (i) vašim prihvatanjem ove Politike, i/ili (ii) pripremom i izvršenjem ugoovra koji je zaključen između vas i Carmeuse putem websitea, i/ili (iii) u skladu sa našim pravnim obavezama, i/ili (iv) legitimnim interesima Carmeuse-a, kao što su vršenje direktnog marketinga, sprečavanje prevara, upravljanje internom administracijom ili obezbeđivanje adekvatne bezbednosti mreže i informacija. 

4. Na koji način se prikupljaju vaši lični podaci?
Vaši lični podaci se prikupljaju od vas samih, tako što na primer popunite online obrasce ili nam date informaciju na drugi način, ili na različite tehničke načine koje website koristi kako bi optimizovao iskustvo korisnika i posetilaca, i kako bi detektovao bilo koju (tehničku) grešku na website-u, kao što su kolačići (pogledajte našu Politiku kolačića) i log podaci.

5. Koje kategorije ličnih podataka se obrađuju?
Carmeuse obrađuje sledeće kategorije ličnih podataka tokom vašeg korišćenja website-a: identifikacione podatke, kontakt podatke, IP adresu, vreme provedeno na website-u, verovatno mesto sa kog ste pristupili website-u, podatke u vezi sa uređajem koji koristite, podatke o pretraživaču, podatke o operativnom sistemu kompjutera, druge telekomunikacione podatke, itd.

6. Da li se moji lični podaci prenose trećim licima u Evropskoj Uniji?
Vaši lični podaci mogu biti podeljeni sa kategorijama obrađivača podataka navedenih u članu 1. ove Politike, poslovnim partnerima Carmeuse-a, drugim pravnim licima u okviru Carmeuse Grupe i vlastima (u meri u kojoj na to imaju pravo). Osim toga, vaši lični podaci neće biti prodati, preneti ili komunicirani sa trećim licima.

7. Da li se moji lični podaci obrađuju vam Evropske Unije?
U nekim slučajevima, vaši lični podaci mogu biti preneti i/ili obrađivani u zemljama van Evropske Unije. U tom slučaju, obezbedićemo da to bude urađeno u skladu sa primenjivim zakonima u vezi sa zaštitom podataka, i obezbedićemo odgovarajuće zaštitne mere kao što su Standardne ugovorne klauzule koje su obavezne u skladu sa zakonima, kako bismo garantovali adekvatan nivo zaštite vaših ličnih podataka.

8. Koja prava ja imam?
Možete ostvariti brojna prava u vezi sa svojim ličnim podacima u odnosu na Carmeuse,  pod uslovom da ta prava imate u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.
Možete ostvariti ova prava putem online obrasca, uz koji prilažete dokaz o svom identitetu. Carmeuse odgovara na takve zahteve i može ili ne mora da ispuni takve zahteve u skladu sa važećim zakonima, i, u principu, u periodu od mesec dana, takođe u skladu sa važećim zakonima.
Svoju primedbu možete takođe dostaviti relevantnom organu za zaštitu podataka, kao što je Belgian Privacy Commisssion (www.privacycommission.be ili putem e-maila commission [at] privacycommission.be (commission[at]privacycommission[dot]be)

Pravo na prigovor
Imate pravo da uložite prigovor, na osnovu vaše specifične situacije, na obradu vaših ličnih podataka na osnovu legitiminog interesa Carmeuse-a, i da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga. 


Pravo na povlačenje saglasnosti
Imate pravo da povučete saglasnost u bilo kom trenutku. Ovo povlačenje nema uticaj na zakonitost obrade po osnovu pristanka pre takvog povlačenja.

Pravo pristupa
Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima i da dobijete kopiju ovih ličnih podataka. Takođe imate pravo na određene informacije u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, uključujući i svrhe obrade, kategorije ličnih podataka, kategorije primalaca, itd. 

Pravo na ispravku
Imate pravo na ispravku netačnih ličnih podataka ili na dopunu nepotpunih ličnih podataka.

Pravo na brisanje
Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani ako i u meri kojoj:
Vaši lični podaci nisu više potrebni za svrhe;
Više ne postoji pravni osnov za obradu;

Ulažete prigovor na obradu i ne postoje važniji legitimni razlozi za obradu od strane Carmeuse-a, ili ulažete prigovor na obradu u svrhe direktnog marketinga;
Vaši lični podaci su bili nezakonito obrađivani; ili
Vaši lični podaci moraju biti izbrisani kako bi se ispunila zakonska obaveza kojoj Carmeuse podleže.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo da od Carmeuse-a dobijete ograničenje obrade ako i u meri kojoj:

Osporavate tačnost ličnih podataka, tokom perioda u kom je moguće da Carmeuse proveri tačnost;
Obrada je nezakonita i protivite se brisanju ličnih podataka i umesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe;
Carmeuse-u više nisu potrebni lični podaci za svrhe obrade, ali su vama potrebni za pravni zahtev;
Uložili ste prigovor na obradu dok se ne utvrdi da li Carmeuse-ovi legitimni razlozi nadjačavaju vaše.
U slučaju ograničenja obrade, Carmeuse i dalje može čuvati vaše lične podatke.

Pravo na prenos podataka
Za lične podatke (i) koji se obrađuju u kontekstu izvršenja ugovora ili po osnovu vaše saglasnosti, (ii) koje se sami dostavili Carmeuse-u i (iii) koji se obrađuju automatski, imate pravo da ih dobijete od Carmeuse-a u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu, kao i pravo da prenesete te podatke drugom kontroloru ili da se direktno prenesu, gde je tehnički moguće.


9. Izmene
Carmeuse zadržava pravo da dopunjuje i menja ovu Politiku. Carmeuse će jasno komunicirati sve izmene ili promene i od vas će se tražiti da izričito prihvatite te izmene kako biste nastavili sa korišćenjem website-a. Obaveza je posetioca ili korisnika da proverava ovu Politiku redovno.

10. Kontakt
Za sva pitanja, ostvarivanje vaših prava ili za druge informacije u vezi sa obradom vaših ličnih podataka od strane ili u ime Carmeuse-a, molimo vas da kontaktirate putem kontakt obrasca ili putem e-maila privacy [at] carmeuse.com.


POLITIKA PRIVATNOSTI ZA UGOVORAČE CARMEUSE EVROPE
Carmeuse podržava pravo na privatnost, uključujući prava pojedinaca da kontrolišu širenje i korišćenje ličnih podataka koji se odnose na njih. U  tom smislu, Carmeuse nastoji da bude u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Ova Politika privatnosti za ugovarače Carmeuse Evrope (u daljem tekstu „Politika“) odnosi se na zaštitu i obradu ličnih podataka eksternih ugovarača u kontekstu njihovog odnosa sa pravnim licem Carmeuse-a (u daljem tekstu „Ugovarač(i)“). Svrha ove Politike jeste da objasni principe (kako, zašto, i na koji način) koje Carmeuse poštuje priliko obrade podataka svojih ugovarača. 
Politika se odnosi na sve ugovarače koji posluju sa nekim od pravnih lica Carmeuse-a u Evropi po osnovu sporazuma, ugovora, narudžbenice ili drugog pravnog dokumenta, bilo usmenog ili pisanog, i primenjivog na njegov odnos sa tim pravnim licem Carmeuse-a (u daljem tekstu „Sporazum“).

Kategorije ugovarača uključuju, ali se ne ograničavaju na, (i) kupce, (ii) sve konsultante, nezavisne ugovarače, dobavljače, privremene radnike, itd. koji pružaju usluge za ili u Carmeuse-u i (iii) bilo koje treće lice koje deluje direktno ili indirektno u ime Carmeuse-a (kao što su outsourcing organizacije koje pružaju usluge obrade podataka u ime Carmeuse-a). Svi ugovarači su u obavezi da poštuju ovu Politiku.

(a) u okviru bilo kog sporazuma, Carmeuse, u svojstvu kontrolora podataka, može prikupljati i obrađivati lične podatke predstavnika ili drugih kontakt osoba u okviru organizacije ugovarača (u daljem tekstu „Subjekti podataka“) (u daljem tekstu „Lični podaci“), kao što su, za sve kategorije, uključujući gore navedene (i), (ii) i (iii):
identifikacioni podaci;
kontakt podaci;
lične karakteristike;
poslovni podaci (poslodavac, zanimanje, radno mesto);
za kategoriju (i), gde je primenjivo, 
interesovanja u slobodno vreme;
i za kategorije (ii) i (iii), gde je primenljivo, 
finansijski podaci;
podaci o vremenu registracije;
fotografije i video materijali;
medicinski i zdravstveni podaci;
podaci o ocenjivanju;
sudski podaci, uključujući informacije u vezi sa kriminalnim presudama i prestupima.

(b) Prikupljanje ličnih podataka uobičajeno se vrši na sledeće načine:
Direktno od ugovarača, na primer putem informacija koje unese ili dostavi;
Putem drugih kanala informisanja (javnih ili nejavnih), kao što je organizacija ugovarača, društvene mreže kao LinkedIn, itd;
Kroz aktivnosti Carmeuse-a ili obrađivača podataka, na primer putem određenih kontrola ili provera, evaluacija, snimaka sa video nadzara, kontrole pristupa, praćenje IT sistema, itd.

(c) Ova obrada će se desiti u svrhe pravilnog izvršavanja sporazuma i obaveza iz njega, za organizovanje i održavanje odgovarajuće administracije sporazuma u Carmeuse-u, za sprovođenje Carmeuse-ovih bezbednosnih pravila, za održavanje odgovarajućih ugovornih odnosa sa ugovaračem i kontaktiranje ugovarača u slučaju bilo kakvih problema ili pitanja (u daljem tekstu „Svrha“). U skladu sa tim, pravni osnov na kom se obrada zasniva, u zavisnosti od slučaja do slučaja, saglasnost fizičkih lica čiji lični podaci mogu biti obrađivani, neophodnost izvršenja sporazuma i/ili Carmeuse-ovi legitimni interesi u organizovanju i održavanju adekvatne administracije svih sporazuma, sprovođenje Carmeuse-ovih bezbednosnih pravila i komunikacija, i komunikacija sa ugovaračem.

(d) Lični podaci koje Carmeuse prikuplja u kontekstu svrha tretiraju se sa dužnom pažnjom. Carmeuse stoga ulaže napore kako bi osigurao da se preduzimaju adekvante tehničke i organizacione mere bezbednosti u vezi sa ličnim podacima. Prava pristupa ovim ličnim podacima su ograničena na način da im se može pristupiti samo na siguran način (lozinke) i samo kada je to neophodno za određene aktivnosti, u skladu sa svrhama, tako da samo ovlašćena lica kojima su potrebni lični podaci za adekvatno vršenje svojih poslova imaju mogućnost sprovođenja internih konsultacija. 

(e) Lični podaci subjekata podataka mogu, kada je to relevantno, biti podeljeni sa sledećim kategorijama primalaca, od kojih neki mogu biti obrađivači podataka u ime Carmeuse-a: pružaoci IT usluga, hosting provajderi, druga pravna lica u okviru Carmeuse Grupe, javne institucije, pravni i poreski savetnici. Takvi obrađivači podataka pridržavaju se istih principa koji su navedeni u ovoj Politici i, u slučaju prenosa izvan Evropske Unije, Carmeuse obezbeđuje adekvatne mere zaštite putem odgovarajućih ugovornih klauzula u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

(f) Čuvanje i zadržavanje ličnih podataka subjekata podataka traje onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe, i najduže deset godina od raskida biko kog ili svih sporazuma sa predmetnim ugovaračem, osim ukoliko nije drugačije propisano važećim zakonima.

(g) U skladu sa primenjivim zakonima o zaštiti podataka i u meri u kojoj je tim zakonima dozvoljeno, prava subjekata podataka su sledeća:
Pravo na pristup i ispravku ili brisanje svojih ličnih podataka;
Pravo na ograničenje obrade svojih ličnih podataka;
Pravo na prigovor na obradu svojih ličnih podataka; i 
Pravo na prenos ličnih podataka.
Ova prava mogu se primeniti tako što ćete obavestiti Carmeuse putem e-mail adrese privacy [at] carmeuse.com. Pored toga, subjekti podataka imaju pravo i da podnesu žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka u svojoj zemlji.

(h) Ugovarač preduzima neophodne mere da obavesti subjekte podataka o obradi njihovih ličnih podataka od strane Carmeuse-a i njihovih prava u vezi sa tim koja su navedena u tački (f).

(i) U meri u kojoj bi ugovarač obrađivao lične podatke svojih predstavnika ili drugih osoba za kontakt u Carmeuse-u, takva obrada podataka treba da se vrši u skladu sa sličnim principima navedenim u ovoj Politici.