Key Considerations

Hidratisani kreč se koristi u asfalt betonu kako bi se smanjila osetljivost na vodu i ljuštenje. Nedavne studije potvrđuju da hidratisani kreč nudi i druge važne prednosti:

  • Učvršćuje vezivo i asfalt da se odupre stvaranju kolotraga;
  • Poboljšava žilavost i otpornost na širenje pukotina na niskim temperaturama;
  • Menja kinetiku oksidacije u vezivu kako bi se smanjilo dalje očvršćavanje;
  • Izmenjuje sitne čestice gline kako bi se poboljšala otpornost na vodu i trajnost.

Your Benefits

Sva gore navedena svojstva poboljšavaju trajnost asfaltnih mešavina. Rukovodioci puteva kažu da hidratisani kreč povećava trajnost asfalta za 25% tokom životnog veka asfaltnih puteva, smanjujući tako ugljenični otisak za 23%. Kontaktirajte nas da biste saznali više o našem hidratisanom kreču i našoj stručnosti.