Key Considerations

Krečno mleko predstavlja reagens za polusuve procese, koji su u širokoj upotrebi. Jedan od faktora koji utiče na efikasnost uklanjanja zagađivača je kvalitet reagensa. Proizvodnja na licu mesta može biti problematična, jer zahteva preciznu kontrolu toka egzotermne reakcije sa živim krečom kako bi se postigla ciljana svojstva krečnog mleka i konzistentnost tih karakteristika. Alternativno i jednostavnije rešenje  predstavlja proizvodnja suspenzije polazeći od hidratisanog kreča. U ovoj postavci, karakteristike krečnog mleka regulisaće se svojstvima nabavljenog hidratisanog kreča, jer ne dolazi do hemijske reakcije.

CleanCalco® SD je naš hidratisani kreč namenjen za proizvodnju suspenzije. Ovaj suvi, beli prah spreman za upotrebu se lako može prevesti u suspenziju namenjenu za pripremu krečnog mleka. Njegova svojstva omogućavaju proizvodnju reaktivnog krečnog mleka, sa visokim sadržajem Ca(OH)2 i homogenom raspodelom veličine čestica. Ovaj izuzetno fini prah se takođe može koristiti u suvim procesima, kada su potrebne fine veličine čestica i uska raspodela veličina čestica.
 

Your Benefits

  • Garantovana dostupnost.
  • Garantovana doslednost.
  • Korisnička podrška za tehnička ili logistička pitanja.
  • Vrhunski kvalitet.
  • Lakoća korišćenja.
  • Uštede na održavanju.
  • Povećana pouzdanost jedinice za prečišćavanje dimnih gasova.