Key Considerations

Prečišćavanje dimnih gasova mokrim postupkom je složen hemijski proces namenjen uklanjanju kiselih polutanata i SOx-a. Rad se zasniva na hemijskoj ravnoteži u mulju. Na takve ravnoteže utiče sastav dimnih gasova i sastav unesenog krečnjaka.

Proizvod CleanCalco® LS nudi visoku stabilnost u svojim svojstvima, kako bi se olakšao rad jedinice za prečišćavanje dimnih gasova. Hemijski sastav, raspodela veličine čestica i reaktivnost krečnjaka kontrolišu se u našim kamenolomima. Ovo garantuje da će naše isporuke odgovarati vašim potrebama, a da pri tom rad postrojenja bude nesmetan uz optimalne troškovie. CleanCalco® LS se može isporučiti potpuno mleven, sa konstantnom veličinom čestica ili u komadnom stanju koje korisnik može mleti uz podršku tehničkog tima kompanije Carmeuse.

Your Benefits

  • Garantovana dostupnost.
  • Usaglašenost sa specifikacijama.
  • Korisnička podrška za tehnička ili logistička pitanja.
  • Lakoća korišćenja.
  • Uštede na održavanju.• Povećana pouzdanost jedinice za prečišćavanje dimnih gasova.