Key Considerations

Pri suvom postupku prečišćavanja dimnih gasova, brzina reakcije se određuje, na primer, verovatnoćom kontakta između aktivnih mesta čestica hidratisanog kreča i molekula zagađivača. Moguće je povećati verovatnoću reakcije povećavanjem broja aktivnih mesta na česticama hidratisanog kreča. Dakle, za određeno vreme reakcije (koju nameće instalacija za prečišćavanje dimnih gasova), efikasnost uklanjanja zagađivača može se poboljšati. Povećavanje specifične površine i poroznosti čestica hidratisanog kreča dokumentovana je tehnika za postizanje ovog cilja.

CleanCalco® HPV je naš posebno dizajnirani hidratisani krečnamenjen za tretman suvog prečišćavanja dimnih gasova. To je suv, beli prah spreman za upotrebu. Specifična površina (BET) ovog hidratisanog kreča je veća od 40 m²/g, a zapremina pora dostiže 0,2 cm³/g. Ova povećana specifična površina i velika poroznost obezbeđuju veću kontaktnu površinu sa česticama zagađivača, što dovodi do najviše dostupne efikasnosti na tržištu za ključne kisele komponente u životnoj sredini (SOx, HCl, HF).

Your Benefits

  • Smanjena doza u poređenju sa visokokvalitetnim hidratisanim krečom, kako bi se postigla ista efikasnost: to dovodi do smanjenja troškova prečišćavanja.
  • Garantovana dostupnost.
  • Garantovana doslednost.
  • Korisnička podrška za tehnička ili logistička pitanja.
  • Vrhunski kvalitet.
  • Poboljšana fluidnost radi jednostavnije upotrebe.
  • Uštede na održavanju.
  • Povećana pouzdanost jedinice za prečišćavanje dimnih gasova.