Key Considerations

Neki uslovi procesa, poput temperature, povećavaju specifičnu potrošnju reagensa u suvim procesima prečišćavanja dimnih gasova. Ove veće potrošnje generišu više nusproizvoda, povećavaju količinu neizreagovanog reagensa i značajno povećavaju troškove usaglašenosti. Injektiranje reagensa na bazi kalcijuma na visokim temperaturama (900 - 1000° C) pomaže u reakciji sa sumpornim komponentama. Međutim, injektiranje takođe može uticati na osobine pepela, posebno snižavanjem njegove tačke topljenja.

CleanCalco® Depurcal je posebno dizajnirani hidratisani kreč koji sadrži magnezijum i optimizovan je za injektiranje na visokim temperaturama. Kada se ovaj proizvod injektira rano u procesu i između 900 i 1000 ° C u kotlu, direktno se termički aktivira i stvora mikrostrukturu i poroznost. Ovo pomaže da se:

 • direktno neutrališu SO3, SO2, HF i nešto HCl.
 • zaštititi oprema od agresivnih kiselih gasova.
 • poveća tačka topljenja pepela zahvaljujući sadržaju magnezijuma, poboljšavajući tako čistoću dimnih kanala i posledično termičku efikasnost kotla.

U početku se koristio u postrojenjima za spaljivanje otpada u cilju proizvodnje energiju (ali takođe se primenjuje i u kotlovima za grejanje i proizvodnju energije), ovaj tretman je izuzetno efikasan u smanjenju zagađivača u samom kotlu. Omogućava injektiranje sorbenta u dimni kanal te deluje kao jednostavan dodatak jedinicama za prečišćavanje dimnih gasova.
 

Your Benefits

 • Direktna neutralizacija kiselina (SO2, SO3, HF i HCl) u kotlu/peći.
 • Stabilna količinazagađivača u dimnim kanalima jedinica za prečišćavanje dimnih gasova .
 • Optimizovana i mala potrošnja sorbenta u završnim postupcima prečišćavanja.
 • Smanjenje stvaranja PCDD (dioksini) i PCDF (furani).
 • Poroznijipepeo zahvaljujući modifikaciji tačke topljenja.
 • Čistije kotlove/peći.
 • Smanjena korozija kotla/peći.
 • Poboljšana efikasnost kotla.
 • Uštede na održavanju.
 • Povećana pouzdanost jedinice za prečišćavanje dimnih gasova.