Introduction

Key Considerations

Zbog sve strožih propisa na nivou EU, države ili regiona, industrijska postrojenja u različitim industrijskim sektorima sada moraju da prečiste emisije iz dimnjaka instaliranjem sistema za prečišćavanje dimnih gasova. Izazov za operatore je da se ovi sistemi učine što efikasnijim, pozivajući se na krečnjak i reagense na bazi kreča koji su u potpunosti dostupni i u skladu sa projektnim specifikacijama.

Carmeuse-ova CleanCalco® rešenja dizajnirana su tako da osiguraju usaglašenost koristeći široki asortiman proizvoda i usluga po meri prilagođenih svakoj jedinici za prečišćavanje dimnih gasova. Od najjednostavnijeg slučaja do najsloženije situacije, naš tim za podršku pomoći će operaterima da naprave pravi izbor. Takođe će vam pomoći da lako i neometano rukujete jedinicom za prečišćavanje dimnih gasova, istovremeno osiguravajući neophodnu usaglašenost i optimizirajući operativne troškove.
 

Your Benefits

The CleanCalco® family enables you to:

  • fit every tailor-made flue gas cleaning unit.
  • operate a flue gas cleaning unit smoothly and easily. 
  • meet legal requirements for flue gas emission.
  • remain focused on your core business rather than on your stack emission. 

Porodica proizvoda CleanCalco® omogućava vam da:

  • ugradite jedinicu za prečišćavanje dimnih gasova po meri.
  • glatko i lako rukujete jedinicom za prečišćavanje dimnih gasova.
  • ispunite zakonske zahteve koji se odnose na emisije dimnih gasova.
  • ostanete fokusirani na svoj osnovni posao, a ne na emisiju iz dimnjaka.


 

Variation of this product

CLEANCALCO® DEPURCAL

U nekim slučajevima, hemijsko zakonodavstvo otežava uklanjanje zagađivača (npr. SO2) u jedinicama za suvo prečišćavanje dimnih gasova. Ovo ima negativan uticaj na specifičnu potrošnju reagenasa i...

CLEANCALCO® HPV

Kada procesi za suvo prečišćavanje dimnih gasova zahtevaju više performanse radi bolje efikasnosti uklanjanja polutanata, od suštinske je važnosti da se minimizira specifična potrošnja reagenasa...

CLEANCALCO® FGC

CleanCalco® FGC predstavlja naš optimizovani hidratisani kreč za polusuve postupke prečišćavanja dimnih gasova kada js zahteva optimizovana specifična površina čestica.

Postupak polusuvog...

CLEANCALCO® FGC - AC

Kiseli zagađivači ponekad nisu jedine supstance koje treba ukloniti. Teški metali (poput žive) i organska jedinjenja (poput dioksina) takođe mogu izazivati zabrinutost. Aktivni ugalj je dobro poznati...

CLEANCALCO® SD

Krečno mleko se koristi kao reagens za polusuve procese, koji su u širokoj upotrebi. Jedan od faktora koji utiče na efikasnost uklanjanja zagađivača je kvalitet reagensa. Kako je krečno mleko...

CLEANCALCO® CDS

Polusuvi postupak za prečišćavanje dimnih gasova se uglavnom koristi. Ponekad se za velike protoke  zahteva proizvodnja hidratisanog kreča na licu mesta, umesto da se isti isporučuje spreman za...