Understanding Your Market Needs

Ravnomerni proces taloženja omogućava dobru kontrolu kristalizacije i veličine čestica krečnog mleka. Stoga je reaktivnost kreča ključna za postizanje potrebne veličine i oblika čestica PCC-a, kao i stabilnosti procesa.


Belina i bistrina PCC-a su veoma kritični, posebno za proizvodnju kancelarijskog (belog) papira. Za ovu primenu se mora dobro kontrolisati nivo nečistoća, posebno nivoi oksida železa i mangana.


Ostale komponente, poput silicijum dioksida ili glinice smatraju se nečistoćama u gotovom PCC-u, jer utiču na svojstva PCC-a.

Solutions to Meet Your Needs

Carmeuse obezbeđuje posebanživi kreč visoke čistoće (različitih veličina čestica) za proizvođače PCC-a sa doslednim i odgovarajućim kvalitetom i reaktivnošću.