Understanding Your Market Needs

U industriji papira i celuloze, kreč se uglavnom koristi u Kraft procesu. Ovde se kreč koristi u procesu kausticizacije – ponovnom dobijanju natrijum hidroksida u reakciji gašenog kreča, Ca(OH)2 i natrijum karbonata, Na2CO3. Ova reakcija dovodi do stvaranja natrijum hidroksida (NaOH), koji se ponovo koristi u procesu dobijanja pulpe, i kalcijum karbonata (CaCO3.). Dobijeni kalcijum-karbonat (kao mulj) može se kalcinirati u krečnoj peći kako bi se dobio živi kreč, koji se zatim gasi i ponovo koristi u procesu kausticizacije. 


U ovom procesu se mora redovno dodavati svež živi kreč (oko 250kg/T pulpe) kako bi se koncentracija nečistoća održala u prihvatljivim granicama.


U pogonima za dobijanje celuloze i papira kreč se može koristiti u mnoge druge svrhe. One uključuju tretman vode, pH nautralizaciju, prečišćavanje dimnih gasova itd.


Reaktivnost kreča i sadržaj CaO moraju biti najbolji mogući, kako bi se omogućio nesmetan proces gašenja kreča i najbolji prinos obnovljenog natrijum hidroksida.

Solutions to Meet Your Needs

Za ovu primenu Carmeuse isporučuje visokokvalitetni kreč.