Deze website ("Website") is een initiatief van Carmeuse Coordination Center SA, met maatschappelijke zetel te Boulevard de Lauzelle 65, 1348 Louvain-la-Neuve (België) en BTW- en ondernemingsnummer 0439.839.867. In dit beleid wordt naar Carmeuse Coordination Center SA en de met haar verbonden vennootschappen en dochterondernemingen verwezen als "Carmeuse", "wij" of "ons".

Elke gebruiker of bezoeker van deze Website ("Gebruiker", "Bezoeker", "u") verstrekt persoonsgegevens door de Website te bezoeken en/of te gebruiken, zoals hieronder uiteengezet, welke verwerking wordt uitgevoerd door Carmeuse als verantwoordelijke voor de verwerking. Bij de verwerking van dergelijke persoonsgegevens streeft Carmeuse ernaar om in overeenstemming te zijn met het toepasselijke wettelijke kader, zoals de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

Door deze Website te bezoeken, gaat u akkoord met dit Privacy & Cookiesbeleid ("Beleid"), en dus ook met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven.

 

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Carmeuse treedt op als verantwoordelijke voor de gegevens die via deze Website worden verzameld, maar maakt van tijd tot tijd ook gebruik van gegevensverwerkers die in opdracht van Carmeuse uw persoonsgegevens verwerken en die onder meer zorgdragen voor de goede technische werking van deze Website.

Carmeuse maakt of kan in het kader van deze Website gebruik maken van de volgende soorten verwerkers: providers van Carmeuse, andere entiteiten binnen de Carmeuse Groep, partners die verantwoordelijk zijn voor de hosting van de Website, partners die statistieken van de Website verzamelen en presenteren, partners die reviews en beoordelingen van de Website verzamelen en presenteren, partners die e-mailmarketing en andere communicatiediensten leveren, etc.

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Carmeuse verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, en voor andere doeleinden die daarmee verenigbaar zijn:

 • Het aanbieden van onze diensten en het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben (of zullen hebben);
 • Het verzenden van communicatie van commerciële of niet-commerciële aard, waaronder direct marketing;
 • U op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen;
 • Klantenbeheer;
 • Het verschaffen van toegang tot de Website en het bieden van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring van de Website;
 • Het verlenen van een algemene en gepersonaliseerde service;
 • Het bieden van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen;
 • Het opvolgen van klachten;
 • Het opsporen van en bescherming tegen fraude, fouten, crimineel of illegaal gedrag en/of elke andere handeling die in strijd is met de voorwaarden waaronder onze Website wordt aangeboden.

Als gewone bezoeker van deze Website verwerkt en bewaart Carmeuse uw persoonsgegevens slechts zolang dit noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden.

Indien u meer bent dan een gewone bezoeker, en een contractuele relatie heeft met Carmeuse of een van de aan haar gelieerde ondernemingen, raden wij u hierbij aan om een kijkje te nemen op onze European Privacy Policy for Contractors.

3. Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Carmeuse verwerkt uw via de Website verzamelde persoonsgegevens uit hoofde van (i) uw aanvaarding van dit Beleid, en/of (ii) de voorbereiding en uitvoering van de tussen u en Carmeuse door middel van de Website gesloten overeenkomst, en/of (iii) het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, en/of (iv) de gerechtvaardigde belangen van Carmeuse, zoals het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van de interne administratie of het zorgdragen voor een adequate netwerk- en informatiebeveiliging.

4. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden verkregen hetzij via uzelf, bijvoorbeeld door het invullen van online formulieren of het anderszins verstrekken van informatie aan ons, hetzij via diverse technische middelen die door de Website worden gebruikt om de ervaring van de Gebruiker en Bezoeker te optimaliseren en om eventuele (technische) fouten op de Website op te sporen, zoals cookies (zie onze Cookies Policy) en log informatie.

5. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

Carmeuse verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van de Website: identificatiegegevens, contactgegevens, IP-adres, tijdstip van raadpleging van de Website, vermoedelijke plaats van raadpleging van de Website, gegevens met betrekking tot het gebruikte apparaat, browsergegevens, gegevens over het besturingssysteem van de computer, andere telecommunicatiegegevens, enz.

6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan derden binnen de EU?

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de categorieën van gegevensverwerkers die worden beschreven in artikel 1 van dit beleid, de zakenpartners van Carmeuse, andere entiteiten binnen de Carmeuse-groep en overheidsinstanties (voor zover deze laatste hiertoe daadwerkelijk gerechtigd zijn).

Voor het overige zullen uw persoonsgegevens niet worden verkocht, overgedragen of meegedeeld aan derden.

7. Worden mijn persoonsgegevens buiten de EU verwerkt?

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en/of verwerkt in landen buiten de Europese Unie. In een dergelijk geval zullen wij ervoor zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen wij voorzien in passende waarborgen, zoals standaardcontractbepalingen, indien vereist door dergelijke wetgeving, om een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

8. Welke rechten heb ik?                                          

U kunt een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens jegens Carmeuse uitoefenen, voor zover u die rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming daadwerkelijk hebt.

U kunt deze rechten uitoefenen via de online form, vergezeld van een bewijs van uw identiteit. Carmeuse zal op dergelijke verzoeken reageren en al dan niet gehoor geven aan dergelijke verzoeken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in beginsel binnen een termijn van één maand, eveneens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich ook wenden tot of een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, zoals de Belgische Privacycommissie (www.privacycommission.be of via commission [at] privacycommission.be (commission[at]privacycommission[dot]be)).

Recht van verzet

U heeft het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van Carmeuse, en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór deze intrekking.

Recht op toegang

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op een kopie van deze persoonsgegevens. U hebt ook recht op bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, enz.

Recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren of om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

Recht op wissing

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen indien en voor zover:

 1. uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
 2. er niet langer een rechtsgrond voor de verwerking bestaat
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking door Carmeuse, of
 4. u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing;
 5. uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 6. uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Carmeuse is onderworpen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om van Carmeuse beperking van de verwerking te verkrijgen indien en voor zover dat:

 1. u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Carmeuse in staat stelt de juistheid ervan te verifiëren
 2. de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. Carmeuse de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering
 4. u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van Carmeuse zwaarder wegen dan die van u.

In geval van een beperking van de verwerking kunnen de persoonsgegevens nog steeds door Carmeuse worden opgeslagen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor de persoonsgegevens die (i) worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of op basis van uw toestemming, (ii) door uzelf aan Carmeuse zijn verstrekt en (iii) op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, heeft u het recht deze van Carmeuse in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen, alsmede het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

9. Wijzigingen

Carmeuse behoudt zich het recht voor om wijzigingen en aanpassingen aan te brengen aan dit beleid. Carmeuse zal dergelijke wijzigingen of aanpassingen duidelijk kenbaar maken en u zult deze wijzigingen uitdrukkelijk moeten aanvaarden om de Website verder te kunnen gebruiken. Het is aan de Bezoeker of Gebruiker om dit Beleid op regelmatige basis te raadplegen.

10. Contact

Voor alle vragen, het uitoefenen van uw rechten en voor alle overige informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Carmeuse, kunt u contact opnemen via het contactformulier of via privacy [at] carmeuse.com (privacy[at]carmeuse[dot]com)

CARMEUSE EUROPEES PRIVACYBELEID VOOR CONTRACTANTEN

Carmeuse ondersteunt het recht op privacy, met inbegrip van het recht van personen om de verspreiding en het gebruik van hun Persoonsgegevens te controleren. In dit opzicht streeft Carmeuse ernaar te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze Carmeuse European Privacy Policy for Contractors (hierna de "Policy") heeft betrekking op de bescherming en verwerking van Persoonsgegevens van externe contractanten in het kader van hun relatie met een Carmeuse entiteit (hierna de "Contractor(s)"). Het doel van deze Policy is het beschrijven van principes (hoe, waarom en op welke wijze) waaraan Carmeuse zich zal houden bij het verwerken van de gegevens van haar Opdrachtnemers.

Dit beleid is van toepassing op alle Opdrachtnemers die te maken hebben met een van de Carmeuse entiteiten binnen Europa op basis van een overeenkomst, contract, order of andere juridische documentatie, hetzij mondeling of schriftelijk, en van toepassing op zijn relatie met dergelijke Carmeuse entiteit (hierna de "Overeenkomst"). Tot de categorieën Opdrachtnemers behoren, zonder daartoe beperkt te zijn, (i) klanten, (ii) alle consultants, onafhankelijke contractanten, leveranciers, uitzendkrachten, etc. die diensten voor of bij Carmeuse verrichten en (iii) alle andere derden die direct of indirect namens Carmeuse optreden (zoals uitbestedingsorganisaties die namens Carmeuse informatieverwerkingsdiensten verrichten). Alle Contractanten zijn verplicht zich aan dit Beleid te houden.

(a) In het kader van een Overeenkomst kan Carmeuse, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens verzamelen en verwerken van vertegenwoordigers of andere identificeerbare contactpersonen binnen de organisatie van een Contractant (hierna de "Betrokkenen") (hierna de "Persoonsgegevens"), zoals, voor alle categorieën, waaronder (i), (ii) en (iii) hierboven:

 • Identificatiegegevens;
 • Contactgegevens;
 • Persoonlijke kenmerken;
 • Professionele gegevens (werkgever, beroep, functie);

Voor categorie (i), waar van toepassing,

 • Vrijetijdsbesteding en interesses;

En voor de categorieën (ii) en (iii), waar van toepassing,

 • Financiële details;
 • Gegevens over tijdregistratie;
 • Foto's en videomateriaal;
 • Medische en gezondheidsgegevens;
 • Evaluatiegegevens;
 • Justitiële gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

(b) Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt in het algemeen als volgt:

 • Hetzij rechtstreeks van de Opdrachtnemer, bijvoorbeeld via door hem ingevoerde of verstrekte informatie;
 • Hetzij via andere (al dan niet openbare) informatiekanalen, zoals de organisatie van Opdrachtnemer, social media kanalen zoals LinkedIn, etc.;
 • Hetzij door handelingen van Carmeuse zelf of haar gegevensverwerkers, bijvoorbeeld via bepaalde controles of verificaties, evaluaties, cameratoezicht, toegangscontrolemaatregelen, monitoring van IT-systemen etc.

(c) Deze verwerking geschiedt ten behoeve van de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, voor het organiseren en in stand houden van een behoorlijke administratie van de Overeenkomst binnen Carmeuse, voor het handhaven van de veiligheidsregels van Carmeuse, voor het onderhouden van behoorlijke contractuele relaties met de Opdrachtnemer en het contacteren van deze Opdrachtnemer in geval van problemen of vraagstukken (hierna: de "Doeleinden"). Bijgevolg zijn de rechtsgronden waarop deze verwerkingsactiviteit zal worden gebaseerd, naargelang het geval, de toestemming van de natuurlijke personen van wie de Persoonsgegevens zouden kunnen worden verwerkt, de noodzaak voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of de gerechtvaardigde belangen van Carmeuse bij het organiseren en handhaven van een goede administratie van alle Overeenkomsten, het handhaven van de veiligheidsregels van Carmeuse en de communicatie met een eventuele Contractant.

(d) De Persoonsgegevens die Carmeuse verzamelt in het kader van de Doeleinden zullen met de nodige zorgvuldigheid worden behandeld. Carmeuse spant zich daarom redelijkerwijs in om te verzekeren dat ten aanzien van de Persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen. De toegangsrechten tot deze Persoonsgegevens worden zodanig beperkt dat deze slechts op beveiligde wijze toegankelijk zijn (wachtwoorden) en alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van bepaalde taken, in overeenstemming met de Doeleinden, zodat alleen geautoriseerde personen die de Persoonsgegevens nodig hebben voor de goede uitvoering van hun taken de mogelijkheid hebben om intern overleg te plegen.

(e) De Persoonsgegevens van de Betrokkenen kunnen, indien relevant, worden gedeeld met de volgende categorieën ontvangers, waarvan sommige namens Carmeuse kunnen optreden als gegevensverwerkers: IT-dienstverleners, hostingproviders, andere entiteiten binnen de Carmeuse Groep, overheidsinstanties, juridische en fiscale adviseurs. Dergelijke gegevensverwerkers dienen zich te houden aan dezelfde beginselen als uiteengezet in dit beleid en, in geval van doorgifte buiten de Europese Unie, zal Carmeuse zorgen voor passende waarborgen via passende contractuele clausules in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

(f) De opslag en bewaring van de Persoonsgegevens van de Betrokkenen duren zo lang als nodig is voor de Doeleinden en voor een maximumperiode van tien jaar vanaf de beëindiging van alle Overeenkomsten met de respectieve Contractant, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving.

(g) In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en voor zover toegestaan krachtens die wetgeving, hebben de Betrokkenen de volgende rechten:

 • Het recht om toegang tot en rectificatie of wissing van hun Persoonsgegevens te verzoeken;
 • het recht om beperking van de verwerking van hun Persoonsgegevens te vragen
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Persoonsgegevens; en
 • Het recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen worden afgedwongen door kennisgeving aan Carmeuse op privacy [at] carmeuse.com (privacy[at]carmeuse[dot]com).

Daarnaast hebben de Betrokkenen ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in hun land.

(h) De contractant neemt de nodige maatregelen om de betrokkenen te informeren over de verwerking van hun Persoonsgegevens door Carmeuse en de daarmee samenhangende rechten zoals beschreven in (f) hierboven.

(i) Voor zover een contractant Persoonsgegevens van vertegenwoordigers of andere identificeerbare contactpersonen binnen Carmeuse zou verwerken, dient een dergelijke verwerking te geschieden volgens soortgelijke beginselen als die welke in dit beleid zijn uiteengezet.