Understanding Your Market Needs

Çiftlikler pek çok bölgede bulunan doğal ve suni toprak asitliliği nedeniyle ekin büyüme hedeflerine ulaşmakta zorlanabilmektedir. Çiftçiler bu zorlukla mücadele etmek ve kabul edilebilir verimler elde etmek için bazen aşırı miktarda NPK (nitrojen, fosfor ve potasyum) gübreleri kullanabilmektedir. Bu toprağın yavaş yavaş asitlenmesine yol açarak tarımsal performans üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olur. Bu zorlukların üstesinden gelmek için Tarım Kireci’ni geliştirdik.

TOPRAKLAR NEDEN ASİTLENİYOR?

 • Toprağın doğal asitliliğinin üstüne gübre kullanımı, toprağın asitlenmesine neden olur.
 • Amonyak azotu içeren organik atıkların alımı.
 • Nitrat sızması.
 • Biyolojik aktivite ve karbon mineralleşmesi.
 • Özellikle baklagiller için rizosfer çevresinde asitlenme.
 • Asit yağmuru (endüstriyel tesisler veya elektrik santralleri, otomobiller vb.) veya asitli su drenajı nedeniyle kirlenme.
 • Buharlaşma ile nitrat kaybı.

ASİTLİLİĞİN EKİN RANDIMANI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 • 6,8-7,2 altındaki pH değerlerinde toprağın genel koşulları çoğu ekin için elverişli değildir ve sağlıklı pH’sahip bir tarlanın potansiyeline göre daha düşük verim alınmasına yol açar.
 • 5,5’ten daha düşük bir pH değerinde alüminyum ve manganez ve ağır metallerin salımı, toksisiteye neden olur.
 • Ekinler tarafından besin özümleme, daha düşük pH’ta azalır. Düşük pH’ta toprak verimliliği sınırlıdır. 5,5’lik bir pH’ta girdinin yalnızca üçte biri ekinler tarafından kullanılabilir. Asitlilik, 170 birim azot alan bir buğday ekini için saatte 12 kg amonyum nitrat kaybına neden olabilir.
 • Asitlenme, kalsiyumun dışarı sızarak toprağın yapısal kararlılığının azalmasına neden olur.
 • Toprağın tarla nemi kapasitesi düşer ve kurak dönemlerin ekinler üzerindeki etkisi artar.
 • Meralardaki bitki çeşitliliği ve üretim verimi azalarak kalitenin ve büyükbaş hayvan yemi miktarının düşmesine neden olur.

Solutions to Meet Your Needs

TARIM KİRECİ, TOPRAĞIN ALKALİNİTESİNİ ARTIRIR

Daha yüksek bir pH:

 • Tarlalar, sebzeler, üzüm bağları vb. için kullanılabilir organik ve doğal gübre miktarını artırarak daha iyi ekin verimi elde edilmesine; vb.
 • Toprak yapısının iyileştirilerek potansiyel üretimin artırılmasına yardımcı olur.

Carmeuse, TOPRAĞIN GELİŞTİRİLMESİNİ VE İYİ DURUMDA KALMASINI SAĞLAMAK İÇİN TARIM KİREÇLERİ ÜRÜN YELPAZESİNİ SUNMAKTADIR
Bazı bölgeler, verimli tarım için yeniden gübrelenmesi gereken çok asitli topraklara sahiptir. Ancak çoğu bölgede genellikle koruma amaçlı ıslah gerekir.

 • Ekinler için mükemmel pH, 6,8 ve 7,2 arasındadır.
 • Alt sınır, daha düşük olması hâlinde hem bahar hem de kış ekinlerini öldürebilecek alümina toksisitesi (<5,5) ve yüksek yapısal kararsızlık riskinin bulunduğu Hedef pH olarak da adlandırılmaktadır.
 • Tarım Kirecinin düzenli olarak kullanılması, iyi tarla performansının sürdürülmesini sağlar.

TOPRAK ANALİZİ HİZMETİ 

 • Eğer bir tarladan en yüksek randıman alınmak isteniyorsa çiftçilerin, güvenilir verilere dayalı olarak toprakla mümkün olan en iyi şekilde ilgilenmesi gerekir. 
 • Topraklarınızın mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını net bir şekilde anlamak için profesyonel toprak analizi hizmeti sunuyoruz.
 • Toprak yönetiminde doğru kararlar almak için güvenilir bilgiler sağlıyoruz. Bunu GPS koordinatları ile tarlanızdan fiziksel numuneler alarak yapıyor ve size detaylı tavsiyelerde bulunmadan önce bu numuneleri akredite edilmiş bir laboratuvara gönderiyoruz.  

TARIM  KİRECİ KULLANIMININ TOPRAK ÜZERİNDEKİ BAŞLICA ÜÇ ETKİSİ

1. TARIM KİRECİNİN KİMYASAL ETKİSİ: TOPRAK ASİTLİLİĞİNİ DENGELER

Bitki koruma

 • Tarım Kireci pH’ı topraktan salınan azot miktarı üzerinde olumlu bir etkiye sahip optimum seviyeye çıkarır. Aynı zamanda zehirli maddeleri absorbe etmelerini sınırlayarak ve besin maddelerinin optimum aralıkta alımına yardımcı olarak bitkileri korur. 
 • Asitli toprakta bitkiler alüminyum veya kadmiyum gibi verim potansiyelini ve ekin kalitesini sınırlayan zehirli maddeleri daha kolay absorbe eder.

Optimize gübreleme maddeleri

 • Temel ıslah maddeleri ile işlenen toprak, bitkiler için daha geniş bir ana besin (ör. kalsiyum) deposu sunar. Ancak yalnızca AZOT gübrelerinin uygulanması durumunda toprağı asitlenmesi artacak ve zehirli maddeler bitkiler tarafından absorbe edilecektir.

Toprakta daha yüksek organik madde

 • Tarım Kireci, topraktaki organik maddede bulunan doğal gübreleme maddelerinin daha iyi kullanılmasını ve bu sayede daha az gübre kullanılmasını sağlar.


2. TARIM KİRECİ BİYOLOJİK AKTİVİTEYİ DESTEKLER

 • Düşük bir pH değerinde çoğu mikroorganizmanın metabolik faaliyetleri durur. İstisna olarak asitli toprakta sadece mantarlar yaşar ve bunların pek çoğu ekinler için patojeniktir.
 • Asitliliği ortadan kaldırarak mikoriza bakterilerinin gelişimi tetiklenerek mantar sayısının düşmesine yol açar. Daha iyi ekin sağlığı, toprakta optimum sayıda mantarla sağlanır.
 • Pek çok bakteri suşu, metabolik faaliyetler sırasında bitki büyüme hormonlarıyla türdeş hormonlar üretir: bu da daha iyi ve daha hızlı kök gelişimini destekler.
 • Önemli sayıda bakteri suşunun azotu bağlayabileceği de bilinmektedir (bunlardan bazıları serbest azot bağlayıcılarken diğerleri kökle simbiyotik bir ilişki içindedir).  Bu prosesler toprağı bitkiler için kolayca erişilebilir formdaki azotla önemli oranda zenginleştirir.
 • Toprakta yüksek pH, aktif mikrobik yaşam için iyi olan daha iyi havalanma ve nem koşulları sağlar.

3. TARIM KİRECİNİN FİZİKSEL ETKİSİ: TOPRAK YAPISINI İYİLEŞTİRİR
TARIM  KİRECİNİN AVANTAJLARI

 • Toprak yapısını iyileştirir.
 • Toprak potansiyelini optimize eder.
 • Gübrelerin etkisini artırır.
 • Biyolojik aktiviteyi destekler.
 • Topraktaki organik maddeleri artırır.
 • Bitkileri korur.

Tarım Kireci, daha az sıkıştırılmış toprak sayesinde daha iyi kök gelişimini destekler.
Tarım Kirecinin bu etkisi birlikte, potansiyel ekin üretimini artırır.
Daha yüksek üretim, çiftçilerin sürdürülebilir üretim yapmasına ve toprak koruma yönetmeliklerine uymasına yardımcı olur.
Daha verimli tarıma elverişli arazi, ıslah maddelerinin eklenmesiyle maliyet etkinliği maksimize eder.
 

Other Tarim applications

Farming today is a complex business with a variety of needs.

View all of them
Sugar industry factory
Şeker Endüstrisi
Chickens eating feed on a farm
Hayvan Yemi