Acest site web ("Site-ul web") este o inițiativă a Carmeuse Coordination Center SA, cu sediul social la Boulevard de Lauzelle 65, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgia) și număr de TVA și număr de societate 0439.839.867. Pe parcursul prezentei politici și Carmeuse Coordination Center SA și companiile afiliate și filialele sale sunt denumite "Carmeuse", "noi" sau "ne".

Fiecare utilizator sau vizitator al acestui site web ("Utilizator", "Vizitator", "dumneavoastră") furnizează date cu caracter personal prin vizitarea și/sau utilizarea site-ului web, așa cum se explică mai jos, a căror prelucrare este efectuată de Carmeuse în calitate de operator de date. Atunci când prelucrează astfel de date cu caracter personal, Carmeuse se străduiește să respecte cadrul legal aplicabil, cum ar fi Legea belgiană privind confidențialitatea din 8 decembrie 1992 și Regulamentul general european privind protecția datelor nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 (cu modificările ulterioare).

Prin vizitarea acestui site web, sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate și cookie-uri ("Politica") și, prin urmare, cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, așa cum este descrisă în prezenta.

1. Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Carmeuse acționează în calitate de operator de date pentru datele colectate prin intermediul acestui Site web, dar, din când în când, Carmeuse utilizează, de asemenea, procesatori de date care prelucrează datele dvs. personale în numele Carmeuse și care, printre altele, asigură buna funcționare tehnică a acestui Site web.

Carmeuse utilizează sau poate utiliza următoarele tipuri de procesatori în cadrul acestui site web: furnizorii Carmeuse, alte entități din cadrul grupului Carmeuse, parteneri care sunt responsabili pentru găzduirea site-ului web, parteneri care colectează și prezintă statistici ale site-ului web, parteneri care colectează și prezintă recenzii și evaluări ale site-ului web, parteneri care furnizează servicii de marketing prin e-mail și alte servicii de comunicare etc.

2. De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Carmeuse colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri, precum și în alte scopuri compatibile cu acestea:

Oferirea serviciilor noastre și executarea acordului pe care îl avem (sau îl vom avea) cu dumneavoastră;
Trimiterea de comunicări de natură comercială sau necomercială, inclusiv marketing direct;
Informarea dumneavoastră cu privire la evoluțiile relevante;
Gestionarea clienților;
Asigurarea accesului la site-ul web și oferirea unei experiențe de utilizare sigure, optime și personale a site-ului web;
Furnizarea unui serviciu general și personalizat;
Furnizarea de asistență în cazul unor întrebări sau comentarii;
Urmărirea reclamațiilor;
Detectarea și protecția împotriva fraudei, erorilor, comportamentelor criminale sau ilegale și/sau a oricărui alt act contrar condițiilor în care este oferit Website-ul nostru.
În calitate de simplu vizitator al acestui site web, Carmeuse prelucrează și stochează datele dumneavoastră personale numai atât timp cât acest lucru este necesar pentru scopurile descrise mai sus.

În cazul în care sunteți mai mult decât un simplu vizitator, având o relație contractuală cu Carmeuse sau cu oricare dintre companiile sale afiliate, vă recomandăm prin prezenta să consultați Politica europeană de confidențialitate pentru contractori.

3. În baza cărui temei juridic prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Carmeuse prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului în temeiul (i) acceptării de către dumneavoastră a prezentei Politici, și/sau (ii) pregătirii și executării acordului încheiat între dumneavoastră și Carmeuse prin intermediul Site-ului, și/sau (iii) respectării obligațiilor noastre legale, și/sau (iv) intereselor legitime ale Carmeuse, cum ar fi efectuarea de marketing direct, prevenirea fraudei, gestionarea administrației interne sau asigurarea unei rețele și a unei securități adecvate a informațiilor.

4. Cum sunt colectate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal sunt obținute fie prin intermediul dvs. însuși, de exemplu, prin completarea formularelor online sau prin furnizarea de informații în alt mod, fie prin intermediul diferitelor mijloace tehnice utilizate de site-ul web pentru a optimiza experiența utilizatorului și a vizitatorului și pentru a detecta orice erori (tehnice) pe site-ul web, cum ar fi modulele cookie (a se vedea Politica noastră privind modulele cookie) și informațiile de jurnal.

5. Ce categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate?

Carmeuse prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal în cadrul utilizării de către dvs. a Site-ului web: date de identificare, date de contact, adresa IP, ora de consultare a Site-ului web, locul probabil de consultare a Site-ului web, date referitoare la dispozitivul utilizat, detalii despre browser, date despre sistemul de operare al computerului, alte date de telecomunicații etc.

6. Datele mele cu caracter personal sunt transferate către terți din UE?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate cu categoriile de procesatori de date descrise la articolul 1 din prezenta Politică, cu partenerii de afaceri ai Carmeuse, cu alte entități din cadrul Grupului Carmeuse și cu autoritățile publice (în măsura în care acestea din urmă au dreptul efectiv la acestea).

În afară de aceasta, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi vândute, transferate sau comunicate unor terțe părți.


7. Datele mele personale sunt prelucrate în afara UE? 

În unele cazuri, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către și/sau prelucrate în țări din afara Uniunii Europene. Într-un astfel de caz, ne vom asigura că acest lucru se face în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și vom prevedea garanții adecvate, cum ar fi clauzele contractuale standard, atunci când acest lucru este cerut de o astfel de legislație, pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor dvs. personale.

8. Ce drepturi am?                                           

Vă puteți exercita o serie de drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal față de Carmeuse, în măsura în care aveți efectiv aceste drepturi în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin intermediul formularului online, însoțit de o dovadă a identității dvs. Carmeuse va răspunde la astfel de cereri și poate sau nu să se conformeze acestor cereri în conformitate cu legislația aplicabilă și, în principiu, în termen de o lună, de asemenea în conformitate cu legislația aplicabilă.

De asemenea, vă puteți adresa sau depune o plângere la autoritatea relevantă pentru protecția datelor, cum ar fi Comisia belgiană pentru protecția vieții private (www.privacycommission.be sau prin intermediul commission [at] privacycommission.be).

Dreptul de opoziție

Aveți dreptul să vă opuneți, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor dvs. personale pe baza interesului legitim al Carmeuse și să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct.

Dreptul de a retrage consimțământul

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Această retragere nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de această retragere.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține o copie a acestor date cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul la anumite informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, categoriile de destinatari etc.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergere

Aveți dreptul de a obține ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă și în măsura în care:

datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile;
nu mai există un temei legal pentru prelucrare;
vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime imperative pentru prelucrarea de către Carmeuse sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;
datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; sau
datele dvs. cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală la care Carmeuse este supusă.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține de la Carmeuse restricționarea prelucrării dacă și în măsura în care:

contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită Carmeuse să verifice exactitatea;
prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora;
Carmeuse nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru un drept legal;
v-ați opus prelucrării, până când se verifică dacă motivele legitime ale Carmeuse prevalează asupra celor ale dumneavoastră.
În cazul unei limitări a prelucrării, datele cu caracter personal pot fi stocate în continuare de către Carmeuse.

Dreptul la portabilitatea datelor

Pentru datele cu caracter personal care sunt (i) prelucrate în contextul executării acordului sau pe baza consimțământului dumneavoastră, (ii) furnizate de dumneavoastră către Carmeuse și (iii) prelucrate prin mijloace automatizate, aveți dreptul de a le obține de la Carmeuse într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator sau de a le transmite direct, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

9. Modificări

Carmeuse își rezervă dreptul de a aduce modificări și schimbări la această Politică. Carmeuse va comunica în mod clar astfel de modificări sau schimbări și vi se va cere să acceptați în mod expres aceste modificări pentru a putea continua să utilizați Site-ul. Este de datoria Vizitatorului sau a Utilizatorului să consulte această Politică în mod regulat.

10. Contact

Pentru toate întrebările, pentru a vă exercita drepturile și pentru orice alte informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către sau în numele Carmeuse, vă rugăm să vă adresați prin intermediul formularului de contact sau prin privacy [at] carmeuse.com.

POLITICA EUROPEANĂ DE CONFIDENȚIALITATE A CARMEUSE PENTRU CONTRACTANȚI
Carmeuse susține dreptul la confidențialitate, inclusiv dreptul persoanelor fizice de a controla difuzarea și utilizarea datelor cu caracter personal care le privesc. În acest sens, Carmeuse se străduiește să respecte legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Prezenta Politică europeană de confidențialitate Carmeuse pentru contractori (denumită în continuare "Politica") se referă la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal ale contractanților externi în contextul relației acestora cu o entitate Carmeuse (denumită în continuare "contractantul (contractanții)"). Obiectul acestei Politici este de a descrie principiile (cum, de ce și în ce mod) pe care Carmeuse trebuie să le respecte în prelucrarea datelor Contractanților săi.

Această Politică se aplică tuturor Contractorilor care tratează cu oricare dintre entitățile Carmeuse din Europa pe baza unui acord, contract, comandă sau altă documentație legală, fie ea orală sau scrisă, și care se aplică relației sale cu respectiva entitate Carmeuse (în continuare, "Acordul"). Categoriile de contractanți includ, fără limitare, (i) clienții, (ii) toți consultanții, contractanții independenți, furnizorii, lucrătorii temporari etc. care prestează servicii pentru sau la Carmeuse și (iii) orice alte terțe părți care acționează direct sau indirect în numele Carmeuse (cum ar fi organizațiile de externalizare care prestează servicii de prelucrare a informațiilor în numele Carmeuse). Toți contractanții sunt obligați să adere la această politică.

(a) În cadrul oricărui Contract, Carmeuse, în calitatea sa de operator de date, ar putea colecta și prelucra date cu caracter personal ale reprezentanților sau ale altor persoane de contact identificabile din cadrul organizației unui Contractant (denumite în continuare "Persoane vizate") (denumite în continuare "Date cu caracter personal"), cum ar fi, pentru toate categoriile, inclusiv (i), (ii) și (iii) de mai sus:

Date de identificare;
Date de contact;
Caracteristici personale;
Date profesionale (angajator, profesie, funcție);
Pentru categoria (i), dacă este cazul,

Activități de agrement și interese;
Și pentru categoriile (ii) și (iii), dacă este cazul,

Detalii financiare;
Detalii privind înregistrarea timpului;
fotografii și materiale video;
Date medicale și de sănătate;
date de evaluare;
Date judiciare, inclusiv date referitoare la condamnări penale și infracțiuni.

(b) Colectarea datelor cu caracter personal are loc, în general, după cum urmează:

Fie direct de la contractant, de exemplu, prin intermediul informațiilor introduse sau furnizate de acesta;
Fie prin intermediul altor canale de informare (publice sau nepublice), cum ar fi organizația Antreprenorului, canalele de socializare, cum ar fi LinkedIn, etc.;
Fie prin acțiuni ale Carmeuse însăși sau ale procesatorilor săi de date, de exemplu, prin intermediul anumitor controale sau verificări, evaluări, supraveghere prin camere de luat vederi, măsuri de control al accesului, monitorizarea sistemelor IT etc.

(c) Această prelucrare are loc în scopul executării corespunzătoare a Contractului și a obligațiilor care decurg din acesta, pentru organizarea și menținerea unei administrări corespunzătoare a Contractului în cadrul Carmeuse, pentru aplicarea regulilor de siguranță ale Carmeuse, pentru menținerea unor relații contractuale corespunzătoare cu Antreprenorul și pentru contactarea acestuia în cazul în care apar probleme sau aspecte (denumite în continuare "Scopurile"). În consecință, temeiurile legale pe care se bazează această activitate de prelucrare sunt, după caz, consimțământul persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate, necesitatea pentru executarea Acordului și/sau interesele legitime ale Carmeuse în organizarea și menținerea unei administrări corespunzătoare a oricărui Acord, aplicarea normelor de siguranță ale Carmeuse și comunicarea cu orice Contractant.

(d) Datele cu caracter personal pe care Carmeuse le colectează în contextul Scopurilor vor fi tratate cu atenția cuvenită. Prin urmare, Carmeuse depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că se iau măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate în ceea ce privește Datele cu caracter personal. Drepturile de acces la aceste Date cu caracter personal sunt restricționate astfel încât acestea să poată fi accesate numai în mod securizat (parole) și numai atunci când este necesar pentru îndeplinirea anumitor sarcini, în conformitate cu Scopurile, astfel încât numai persoanele autorizate care au nevoie de Datele cu caracter personal pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor lor să aibă posibilitatea de a efectua consultări interne.

(e) Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pot fi partajate, atunci când este cazul, cu următoarele categorii de destinatari, dintre care unii pot acționa în calitate de procesatori de date în numele Carmeuse: furnizori de servicii IT, furnizori de găzduire, alte entități din cadrul Grupului Carmeuse, autorități publice, consilieri juridici și fiscali. Astfel de procesatori de date vor respecta aceleași principii ca cele stabilite în această Politică și, în cazul transferurilor în afara Uniunii Europene, Carmeuse va asigura garanții adecvate prin intermediul unor clauze contractuale corespunzătoare, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

(f) Stocarea și păstrarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor vizate durează atât timp cât este necesar pentru Scopuri și pentru o perioadă maximă de zece ani de la încetarea oricărui și tuturor Acordurilor cu Contractantul respectiv, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel.

(g) În conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor și în măsura permisă de aceasta, drepturile Persoanelor vizate sunt următoarele:

Dreptul de a solicita accesul la datele lor cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora;
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal;
dreptul de a se opune prelucrării datelor lor cu caracter personal; și
dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.
Aceste drepturi pot fi puse în aplicare prin notificarea Carmeuse la adresa privacy [at] carmeuse.com. În plus, Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor din țara lor.

(h) Antreprenorul va lua măsurile necesare pentru a informa Persoanele vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Carmeuse și la drepturile lor asociate, astfel cum sunt descrise la litera (f) de mai sus.

(i) În măsura în care un Contractant ar prelucra date cu caracter personal ale reprezentanților sau ale altor persoane de contact identificabile din cadrul Carmeuse, o astfel de prelucrare ar trebui să se facă în conformitate cu principii similare cu cele stabilite în prezenta Politică.