Ez a weboldal (továbbiakban „weboldal”) a Carmeuse Coordination Center SA, székhelye Boulevard de Lauzelle 65, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgium) adószám és cégjegyzékszám 0439.839.867 kezdeményezése. Ebben a stratégiában a Carmeuse Coordination Center SA és kapcsolt vállalatai és leányvállalatai „Carmeuse”, „mi” vagy „minket” fogalommal kerül feltüntetésre. 

Ennek a weboldalnak minden felhasználója vagy látogatója (továbbiakban „felhasználó”, „látogató”, „ön”) a weboldal meglátogatásával, ill. használatával az alábbiakban feltüntetett módon nyújt személyes adatokat, amelyek kezelését a Carmeuse társaság adatkezelőként végzi. Az ilyen személyes adatok kezelésénél a Carmeuse Hungária Kft. társaság igyekszik betartani az érvényes jogi kereteket, mint a 2011. évi CXII. Törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és a 2016. április 27-én kelt 2016/679 számú európai általános adatvédelmi rendeletet (annak későbbi módosításaival összhangban).

Ennek a weboldalnak a meglátogatásával, beleegyezik a személyes adatok védelméről és a sütifájlokról szóló stratégiába (továbbiakban „stratégia”), tehát a személyes adatai kezelésébe is, jelen dokumentum tartalma szerint.

1. Ki kezeli az ön személyes adatait?

A Carmeuse azoknak az adatoknak a kezelőjeként lép fel, amelyeket e weboldal segítségével gyűjtött össze, azonban időről-időre olyan adatkezelőket is igénybe vesz, akik az ön személyes adatait a Carmeuse társaság nevében kezelik, és akik egyebek mellett ennek a weboldalnak a megfelelő technikai működését is biztosítják.

A Carmeuse társaság ennek a weboldalnak a keretében az alábbi típusú adatkezelőket vesz vagy vehet igénybe: a Carmeuse társaság szolgáltatói, más szervezetek a Carmeuse Group csoporton belül, a weboldal hostingjáért felelős partnerek, a weboldal statisztikáit gyűjtő és prezentáló partnerek, a weboldalról szóló értékeléseket és véleményeket gyűjtő és prezentáló partnerek, e-mail marketinget és egyéb kommunikációs szolgáltatásokat stb. nyújtó partnerek.

Az adatkezelő elérhetőségei : 
Carmeuse Hungária Kft. 
Cím: 7827 Beremend, 064/1. hrsz. 
Telefon: +36302677816
Fax: 
E-mail cím: company [at] carmeuse.hu (company[at]carmeuse[dot]hu)

2. Miért kezeljük az ön személyes adatait?

A Carmeuse társaság az ön személyes adatait az alábbi célokra, valamint az alábbiakkal összeegyeztethető további célokra kezeli:

 • Szolgáltatásaink nyújtása és az önökkel kötött (vagy jövőben kötendő) szerződések teljesítése
 • Üzleti jellegű vagy nem üzleti jellegű értesítések küldése, a közvetlen üzletszerzést is beleértve
 • Információk küldése a vonatkozó fejlesztésről
 • Ügyfélkezelés
 • Hozzáférés nyújtása a weboldalhoz és biztonságos, optimális és személyes felhasználói élmény nyújtása a weboldallal kapcsolatosan
 • Általános és személyre szabott szolgáltatások nyújtása
 • Támogatás nyújtása kérdések vagy észrevételek esetén
 • Panaszok nyomon követése
 • Csalások, hibák, büntetendő vagy törvénytelen magatartás, ill. bármely olyan eljárás leleplezése és ezekkel szembeni védelem, amelyek ellentétben állnak azokkal a feltételekkel, amelyekkel a weboldalunkat nyújtjuk.

Mint a jelen weboldal szokványos látogatójának, a Carmeuse társaság a személyes adatait csak arra az időre gyűjti és tárolja, amíg az a fenti célokra szükséges.

Ha ön több, mint szokványos látogató, és szerződéses viszonyban áll a Carmeuse társasággal vagy bármely kapcsolt vállalatával, azt ajánljuk, hogy tekintse meg a szállítóinkra vonatkozó európai adatvédelmi alapelveinket.

3. Milyen jogalapon kezeljük az ön személyes adatait?

A Carmeuse társaság az ön személyes adatait, amelyeket a weboldal segítségével szerzett meg a következők alapján: (i) az ön beleegyezésével ebbe a stratégiába, ill. (ii) a weboldal segítségével ön és a Carmeuse társaság között elkészített és megkötött szerződés teljesítésével, ill. (iii) a törvényi kötelezettségeink teljesítésével, ill. (iv) a Carmeuse társaság jogos érdekeivel, mint közvetlen üzletszerzés megvalósítása, csalások megelőzése, belső igazgatás irányítása vagy a hálózat és információk megfelelő biztonságának biztosítása.

4. Hogyan gyűjtjük az ön személyes adatait?

A személyes adatait ön által szerezzük meg, például online űrlapok kitöltésével vagy az információk egyéb módon történő átadásával, vagy különféle műszaki eszközök segítségével, amelyeket a weboldal a felhasználói és látogatói élmények optimalizálására és az esetleges (műszaki) hibák megállapítására használ a weboldalon, mint a cookie (süti) fájlok (tekintse meg a süti fájlokra vonatkozó stratégiánkat) és a protokoll-információk.

5. Milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk?

A Carmeuse társaság a weboldal használata keretében a személyes adatok alábbi kategóriáit kezeli: azonosító adatok, elérhetőségi adatok, IP cím, a weboldal böngészési ideje, a weboldal böngészésének feltételezhető helye, a készülék használatát érintő adatok, a böngésző adatai, a számítógép operációs rendszerének adatai, egyéb telekommunikációs adatok stb.

6. A személyes adataim továbbításra kerülnek harmadik feleknek az EU keretén belül?

A személyes adatai jelen stratégia 1. cikkében leírt adatkezelők kategóriáinak kerülhetnek átadásra, a Carmeuse társaság üzleti partnereinek, egyéb szervezeteknek a Carmeuse Group keretében és a közigazgatási szerveknek (a tényleges jogosultságuk mértékében).

Ezeken kívül a személyes adatai harmadik feleknek nem kerülnek átadásra, továbbításra, sem közlésre.

7. A személyes adataimat az EU-n kívül kezelik? 

Egyes esetekben a személyes adatai az Európai Unió államain kívül lehetnek továbbítva, illetve kezelve. Ilyen esetben biztosítjuk, hogy erre az érvényes adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kerüljön sor, és megfelelő garanciákat nyújtunk, mint a standard szerződési záradékok, amennyiben azt ezek a jogszabályok megkövetelik, hogy a személyes adatai megfelelő szintű védelmét garantáljuk.

8. Milyen jogaim vannak?                                                                                 

A személyes adataival összefüggésben a Carmeuse társasággal szemben több jogot is érvényesíthet, amennyiben ezekkel a jogokkal ténylegesen rendelkezik az érvényes adatvédelmi jogi előírások szerint.

Ezeket a jogokat on-line űrlap segítségével érvényesítheti, személyazonosító okmánnyal együtt. A Carmeuse társaság az ilyen kérésekre válaszol és azoknak eleget tehet, de erre nem köteles az érvényes jogi előírásokkal összhangban, alapvetően egy hónapon belül, szintén az érvényes jogi előírásokkal összhangban.

Továbbá fordulhat, illetve panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi hivatalhoz. 

Panasztételi jog: 
Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keresztül kaphat tájékoztatást : 
Carmeuse Hungária Kft. 
E-mail cím: company [at] carmeuse.hu
Telefonszám: +36302677816
Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan fennálló jogainak sérelme esetén jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). A hatóság elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefonszám, Fax :  +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat [at] naih.hu

Tiltakozáshoz való jog

Az egyedi helyzetére vonatkozó okokból joga van tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen a Carmeuse társaság jogos érdekei alapján, és tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés céljaira történő kezelése ellen.

A hozzájárulás visszavonására való jog

Joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáféréshez való jog

Joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez és a kezelt személyes adatok másolatának megszerzéséhez. Továbbá joga van bizonyos információkra, amelyek a személyes adatok kezelését érintik, beleértve a kezelés célját, a személyes adatok kategóriáit, a címzettek kategóriát stb.

Helyesbítéshez való jog

Joga van a helytelen személyes adatok helyesbítésére vagy a hiányos személyes adatok kiegészítésére.

Törléshez való jog

Jogosult a saját személyes adatai törlésére, ha és amilyen mértékben:

 1. a személyes adatai már az adott célokra nem szükségesek
 2. már nem létezik az adatkezelés jogi indoka
 3. tiltakozik az adatkezelés ellen és a Carmeuse társaság részéről nem létezik semmilyen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljaira történő adatkezelés ellen
 4. az ön személyes adatai kezelésére törvénytelenül került sor vagy
 5. az ön személyes adatait törölni kell, hogy teljesüljön az a jogi kötelezettség, amely a Carmeuse társaságra alkalmazandó

Az adatkezelés korlátozására való jog

Joga van kérni a Carmeuse társaságtól az adatkezelés korlátozását, ha és amilyen mértékben:

 1. kétségbe vonja a személyes adatok pontosságát, arra az időszakra vonatkozóan, amely lehetővé teszi a Carmeuse társaságnak az adatok pontosságának ellenőrzését
 2. az adatkezelés törvénytelen és ön tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, helyette a használatuk korlátozását kéri
 3. A Carmeuse társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra azok kezelése céljából, de önnek szüksége van rájuk jogigény érvényesítéséhez
 4. tiltakozott az adatkezelés ellen, míg nem ellenőrzik, hogy a Carmeuse társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az ön jogos indokaival szemben

Az adatkezelés korlátozása esetén a Carmeuse társaság a személyes adatokat továbbra is őrizheti.

Adathordozhatósághoz való jog

Az olyan személyes adatok esetén, amelyeket (i) szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy az ön hozzájárulása alapján kezelnek, (ii) amelyet saját maga adott át a Carmeuse társaságnak és (iii) amelyek kezelése automatizált eszközökkel valósul meg, joga van ezeket tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni és joga van ezeket más adatkezelőnek továbbítani, vagy ha az műszakilag megoldható, joga van ezek közvetlen továbbítására.

9. Módosítások

A Carmeuse társaság fenntartja magának a jogot ennek a stratégiának a módosítására és kiegészítésére. A Carmeuse társaság az ilyen kiigazításokról vagy változásokról érthetően tájékoztatni fogja, önnek pedig ezeket a módosításokat kifejezetten el kell majd fogadnia, hogy folytathassa a weboldal használatát. A látogatón vagy felhasználón múlik, hogy ezt a stratégiát rendszeresen ellenőrizze.

10. Kapcsolat

Bármely kérdés esetén, a jogai érvényesítése céljából és a személyes adatai Carmeuse társaság által vagy a társaság nevében megvalósuló kezelésére vonatkozó összes többi információ megszerzéséhez, használja a kapcsolattartó űrlapot vagy a privacy [at] carmeuse.com e-mail címet.

A CARMEUSE SZÁLLÍTÓKNAK SZÓLÓ EURÓPAI STRATÉGIÁJA A MAGÁNÉLET VÉDELMÉRŐL

A Carmeuse társaság támogatja a magánélethez való jogot, beleértve az egyének őket érintő személyes adatainak terjesztését és használatát érintő jogot is. Ezzel összefüggésben a Carmeuse társaság igyekszik betartani a személyes adatok védelméről szóló érvényes jogi előírásokat.

A Carmeuse társaság szállítóinak szánt európai stratégia a magánélet védelméről (továbbiakban „stratégia”) a külső szállítók személyes adatainak védelmére és kezelésére vonatkozik a Carmeuse szervezeteivel való viszonyuk keretén belül (továbbiakban „szállító/szállítók”). Jelen stratégia célja azon alapelvek leírása (hogyan, miért és milyen módon), amelyeket a Carmeuse társaság a szállítói személyes adatainak kezelése során be fog tartani.

Ez a stratégia az összes olyan szerződéses partnerre vonatkozik, akik Európán belül a Carmeuse szervezetek valamelyikével együttműködnek megállapodás, szerződés, megrendelés vagy egyéb jogi dokumentáció alapján, legyen az akár szóbeli vagy írásbeli, és az az ilyen Carmeuse szervezettel való viszonyukra vonatkozik (továbbiakban „szerződés”). A szállítók kategóriái magukban foglalják korlátozás nélkül az (i) ügyfeleket, (ii) minden konzultánst, független beszállítót, szállítót, ideiglenes dolgozót stb., akik a Carmeuse társaságnak vagy a Carmeuse társaságban szolgáltatásokat nyújtanak és (iii) minden egyéb harmadik felet, aki a Carmeuse társaság nevében közvetlenül vagy közvetetten eljár (például outsourcing vállalatok, amelyek a Carmeuse társaság nevében végeznek információ-feldolgozási szolgáltatásokat). Minden szállító köteles betartani ezt a stratégiát.

(a) A Carmeuse társaság adatkezelőként bármely szerződés keretében gyűjtheti és kezelheti a szállító szervezet képviselőinek vagy egyéb beazonosítható kapcsolattartó személyeinek (továbbiakban „adatalanyok”) a személyes adatait (továbbiakban „személyes adatok”), úgy, mint az összes kategória esetében, beleértve a fenti (i), (ii) és (iii) pontokat is:

 • Azonosító adatok
 • Elérhetőségi adatok
 • Személyi jellemzők
 • Szakmai adatok (munkáltató, hivatás, pozíció)

Az (i) kategória számára, amennyiben alkalmas,

 • Szabadidős tevékenységek és érdeklődés

És az ii) és iii) kategória számára, amennyiben alkalmas,

 • Pénzügyi adatok
 • Időregisztráció adatai
 • Fényképek és videó anyagok
 • Orvosi és egészségügyi adatok
 • Értékelés adatai
 • Bírósági adatok, beleértve a bűncselekményekért és vétségekért való ítéletek adatait is

(b) A személyes adatok gyűjtése az alábbi módon zajlik:

 • Közvetlenül a szállítótól, például az általa megadott vagy nyújtott információk alapján
 • Más információs csatornák által (nyilvános vagy nem nyilvános), például a szállító szervezetétől, a közösségi médiák csatornáiról, mint a LinkedIn stb.
 • Magának a Carmeuse társaságnak vagy az adatkezelőjének a tevékenysége által, például bizonyos hitelesítések vagy ellenőrzések, értékelések, videokamerás megfigyelőrendszer, hozzáférés ellenőrzését célzó intézkedések, az IT rendszerek monitoringja stb. által.

(c) Erre az adatkezelésre a szerződés és a belőle következő kötelezettségek megfelelő teljesítése, a szerződés Carmeuse társaságon belüli megfelelő kezelésének szervezése és megvalósítása, a Carmeuse biztonsági szabályainak érvényesítése, a szállítóval történő megfelelő szerződéses viszonyok fenntartása és bármely problémák vagy ügyletek esetén ezzel a szállítóval való kapcsolattartás céljából kerül sor (továbbiakban „célok”). Tehát a jogi indokok, amelyeken ez az adatkezelési tevékenység alapszik a körülményeknek megfelelően azon természetes személyek hozzájárulása, amelyek személyes adatai kezelhetők, a szerződés teljesítésének szükségessége, ill. a Carmeuse jogos érdekei valamennyi szerződés megfelelő szervezése és megfelelő kezelése során, a Carmeuse biztonsági szabályainak érvényesítése és valamennyi szállítóval történő kommunikáció során.

(d) A Carmeuse által a célokkal összefüggésben gyűjtött személyes adatokkal megfelelő gondossággal járnak el. A Carmeuse társaság minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a személyes adatokkal összefüggésben megfelelő műszaki és szervezési biztonsági intézkedések legyenek foganatosítva. Ezekhez a személyes adatokhoz a hozzáférési jogok olyan módon vannak korlátozva, hogy azokhoz csak biztosított módon (jelszavak) lehet hozzáférni és csak abban az esetben, ha az bizonyos feladatok teljesítéséhez szükséges a célokkal összhangban, tehát belső betekintési lehetősége csak az arra jogosult személyeknek van, akiknek a személyes adatokra a kötelességeik megfelelő teljesítéséhez van szükségük.

(e) Az adatalanyok személyes adatait releváns esetekben a címzettek alábbi kategóriáinak szabad nyújtani, amelyek közül egyesek a Carmeuse társaság nevében tevékenykedő adatkezelőként járhatnak el: IT-szolgáltatások nyújtói, hosting szolgáltatások nyújtói, egyéb szervezetek a Carmeuse Group csoporton belül, közigazgatási szervek, jogi és adótanácsadók. Az ilyen adatkezelőknek ugyanolyan alapelveket kell betartaniuk, mint amilyenek ebben a stratégiában fel vannak tüntetve és az Európai Unión kívüli továbbítások esetén a Carmeuse társaság megfelelő garanciákat biztosít a vonatkozó szerződéses záradékok segítségével az adatvédelemről szóló érvényes jogi előírásokkal összhangban.

(f) Az adatalanyok személyes adatainak mentése és megőrzése addig az időtartamig tart, amíg az a célok tekintetében szükséges és legfeljebb az adott szállítóval kötött összes szerződés befejezésétől számított tíz évig, kivéve, ha az érvényes jogi előírások ezt másként nem követelik meg.

(g) Az érvényes adatvédelmi jogi előírásokkal összhangban és abban a mértékben, amilyenben azt ezek az előírások lehetővé teszik, az adatalanyok jogai az alábbiak:

 • Joga van kérni a személyes adataihoz való hozzáférést és azok helyesbítését vagy törlését
 • Joga van kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását
 • Joga van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen és
 • Joga van az adathordozhatósághoz

Ezek a jogok a Carmeuse társaság privacy [at] carmeuse.com e-mail címen való értesítésével érvényesíthetők. Ezenfelül az adatalanyoknak joga van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hivatalnál a saját országukban.

(h) A szállító megfelelő intézkedéseket foganatosít az adatalanyok tájékoztatására a személyes adataik Carmeuse társaság általi kezeléséről és az ehhez kapcsolódó jogokról, a fenti (f) pontnak megfelelően.

(i) Abban a mértékben, amelyben a szállító a Carmeuse társaságon belüli képviselők vagy más beazonosítható kapcsolattartó személyek bármely személyes adatait kezelné, az ilyen adatkezelésnek hasonló alapelvek mentén kell megvalósulnia, mint amilyenek ebben a stratégiában fel vannak tüntetve.