Biologický kal

"Biosolid" je všeobecný názov pre niekoľko druhov biologického kalu. Ide najmä o kaly z obcí, zo spracovania potravín a vedľajšie živočíšne produkty. Hoci vznikajú ako odpad, biokaly obsahujú cenné organické látky. Preto sa veľké objemy týchto materiálov opätovne využívajú v poľnohospodárstve, lesníctve a pri krajinotvorbe v plnom súlade s európskou koncepciou obehového hospodárstva. Pred opätovným použitím je povinná stabilizácia a hygienizácia biosolidu. Spoločnosť Carmeuse vyvinula produktový rad BioCalco® s cieľom prispôsobiť sa hlavným procesom spracovania biokalov a maximalizovať viacnásobný vápenatý účinok.

Obrázok
Sludge_1

Výhody detailnejšie:

Hygienizácia:

  • BioCalco® sú vopred registrované ako biocídy a ich funkčnosť spočíva v zvýšení pH nad 12 na minimálne 2 hodiny. To umožňuje stabilizáciu a imobilizáciu patogénov škodlivých pre ľudské zdravie.
  • BioCalco® Q má dvojitú funkciu, pretože okrem zvýšenia pH pridáva aj zvýšenie teploty, ktoré možno použiť na čiastočnú pasterizáciu kalu v súlade s legislatívou.

Obehové hospodárstvo:

  • Sortiment BioCalco® umožňuje opätovné použitie biologických kalov na poľnohospodárske účely ako pôdnych doplnkov, kde má pridanie vápnika a horčíka vysokú pridanú hodnotu pre pôdne doplnky.

Bezpečnejšia a jednoduchšia manipulácia s biokalmi:

  • Jednoduchšia manipulácia s biokalmi a ich odvodňovanie.
  • Stabilizácia a imobilizácia patogénov.

Zníženie zápachu:

  • Dlhodobé zníženie zápachu vďaka vysokému pH, ktoré udržuje zapáchajúce látky v disociovanej forme.

Dostupnosť:

  • Bez obmedzenia dostupnosti a lokálne vyrábané.