Pochopenie vašich potrieb

Vlastnosti a kvalita skla sú ovplyvnené jeho chemickým zložením, hlavne podielom Si, Na, Ca a Mg. Pre sklo zabezpečujú tieto prvky suroviny. V dávkovacej prevádzke sa všetky suroviny miešajú, čo zabezpečí, aby príslušné množstvá umožnili cieľové zloženie skla a zaistil sa vhodný proces. Preto je pre výrobcov skla kľúčové, aby chemické zloženie vápenného produktu bolo známe a konzistentné. Veľmi dôležité je množstvo nečistôt, vlhkosti, organických látok, atď. vo vápne. Napríklad oxid železitý je nevhodný pre tabuľové sklo, keďže má vplyv na farbu a priezračnosť.

Aj pomer veľkosti častíc v surovinách  ovplyvňuje proces výroby skla. Väčšie častice si vyžadujú dlhšiu dobu na rozpustenie a prach dokáže zároveň vytvoriť plynové inklúzie a ovplyvniť prestup tepla v peci.

Riešenia pre vaše potreby

Spoločnosť Carmeuse dodáva pre sklársky priemysel vysokokvalitný vápenec, hasené vápno, dolomit a dolomitické vápno.