Pochopenie vašich potrieb

Pyrometalurgia predstavuje veľkú skupinu vysokoteplotných procesov, využívaných pri získavaní kovov z rudy, koncentrátov a recyklovaných vedľajších produktov. Suroviny sa premieňajú na oxidy alebo sa priamo rozkladajú pri vysokých teplotách.  Typické príklady pyrometalurgických procesov: 

 • Tavenie mede z koncentrátov sírnatej rudy.
 • Získavanie niklu pri vysokej teplote z koncentrátov sírnatej rudy.
 • Extrakcia zinku z vedľajších produktov výroby ocele v procese Waelza.
 • Tavenie chromitovej rudy pri výrobe ferochrómu procesom Perrina.
 • Vysokoteplotné spekanie sulfátu lítiových rúd (tvrdá hornina).

Kov sa získava a nečistoty sa odstraňujú v roztavenej fáze. Tavidlá (troskotvorné prísady) sú potrebné pre tvorbu trosky z nečistôt. Pre zachytávanie získaného kovu alebo nečistôt počas procesu rozkladu pri vysokých teplotách sa využíva mnoho druhov činidiel. Aby sa zabezpečilo konzistentné a efektívne získavanie kovov, všetky chemikálie, používané v pyrometalurgických procesoch, musia dosahovať vysokú čistotu a konzistentnú kvalitu.

Riešenia pre vaše potreby

Vápno a vápenec plnia v pyrometalurgii množstvo funkcií:

 • Umožňujú troskotvorný proces pri tavení mede a získavaní zinku procesom Waelza.
 • Umožňujú tavenie chromitových rúd.
 • Zachytávajú oxidu siričitého pri vypaľovaní sulfidu lítiových rúd.
 • Zachytáva kyslé nečistoty zo spalín pyrometalurgie. 

Spoločnosť Carmeuse dodáva vysokokvalitné vápenné a vápencové činidlá pre pyrometalurgické procesy, pre základnú extrakciu/ rafináciu kovov ako aj pre čistenie priemyselných spalín z metalurgických prevádzok.

 • Nehasené vápno.
 • Hasené vápno.
 • Mletý vápenec a dolomit.
 • Drvený vápenec a dolomit.

Ostatné služby: Neželezné kovy a ťažba

Zobraziť všetky
metal ore rocks
Spracovanie rudy
hydrometallurgy
Hydrometalurgia