Kľúčové úvahy

StabiCalco® je rad vápna a pojív. Bol vyvinutý za účelom úpravy, spevnenia alebo stabilizácie mnohých druhov priemyselných odpadov, priemyselných kalov a kontaminovanej pôdy pre potreby bezpečného zneškodnenia ako aj pre riečne a morské sedimenty a popolčeky pre ich ďalšie prínosné použitie.

Výhody

Pojivá StabiCalco® QB a SB je možné použiť pre dekontamináciu anorganických aj organických kalov ako aj dekontamináciu pôdy a stabilizáciu CCP, kde sa vyžaduje vysoká počiatočná pevnosť. Ich zloženie je možné upraviť podľa konečného použitia a požadovaných mechanických a chemických vlastností.