Kľúčové úvahy

Niektoré podmienky procesu, napríklad teplota, zvyšujú mernú spotrebu činidla v procesoch suchého čistenia spalín. Tieto vyššie spotreby generujú viac vedľajších produktov, plytvajú činidlom, ktoré nereagovalo a výrazne zvyšujú náklady na zabezpečenie súladu s predpismi. Vstrekovanie vápenatého činidla pri vysokých teplotách (900 - 1000°C) pomáha pri reakcii so sírnymi zložkami. Takéto vstrekovanie však môže ovplyvniť správanie popolčeka, najmä znížením teploty tavenia popolčeka.

CleanCalco® Depurcal je nami vyvinuté hasené vápno, ktoré obsahuje horčík a je optimalizované pre vstrekovanie pri vysokej teplote. Produkt, ktorý sa vstrekuje na začiatku procesu a pri teplote kotla 900 až 1000°C, sa priamo tepelne aktivuje, aby sa vytvorila mikroštruktúra a pórovitosť. To pomáha:

 • Priamo neutralizovať SO3, SO2, HF a časť HCl.
 • Chrániť zariadenie pred agresívnymi kyslými plynmi.
 • Zvýšiť teplotu tavenia popolčeka vďaka obsahu horčíka, čím sa zlepšuje čistota trubkovnice a následne tepelná účinnosť kotla.

Toto čistenie, ktoré sa pôvodne používalo v zariadeniach na výrobu energie z odpadu (ale je použiteľné aj v kotloch na výrobu tepla a energie), je mimoriadne efektívne pri znižovaní znečisťujúcich látok v samotnom kotle. Umožňuje vstrekovanie sorbentu do následného potrubia, ktorý funguje ako jednoduchý krok úpravy v čistení spalín (FGC).
 

Výhody

 • Priama neutralizácia kyselín (SO2, SO3, HF a HCl) v kotloch/peciach.
 • Stabilné zaťaženie znečisťujúcimi látkami v následnom zariadení na čistenie spalín (bez špičky).
 • Optimalizovaná a nízka spotreba sorbentu v čistiacom kroku.
 • Zníženie tvorby PCDD (dioxínov) a PCDF (furánov).
 • Pórovitejší, drobivejší popolček vďaka zmene teploty tavenia.
 • Čistejší kotol/pec.
 • Znížená korózia kotla/pece.
 • Zvýšená účinnosť kotla.
 • Úspory pri údržbe.
 • Zvýšená spoľahlivosť zariadenia na čistenie spalín.