Pochopenie vašich potrieb

Hydrometalurgia predstavuje veľké množstvo procesov v kvapalnej forme, určených na získavanie kovov z rudy, koncentrátov a soľanky. Dvomi základnými príkladmi sú proces Bayera pre výrobu oxidu hlinitého a extrakcia zinku, niklu a olova lúhovaním vo viacfázovom procese plus priame lúhovanie zlata z rudy.  Väčšina hydrometalurgických procesov je zložitá a viacfázová. V každej fáze týchto procesov sú potrebné špeciálne chemikálie, ktoré sa vyžadujú pre získavanie kovu alebo jeho rafináciu odstránením nečistôt. Súčasťou väčšiny hydrometalurgických procesov je fáza alkalizácie. Tieto procesy sú efektívnejšie, ak sa zvolia správne chemikálie a čistota týchto chemikálií.

Riešenia pre vaše potreby

Vápno je najviac dostupnou a nákladovo efektívnou zásaditou chemikáliou, ktorá sa používa v hydrometalurgickom získavaní kovov, ako napríklad:

  • 3 kľúčové fázy procesu Bayera, ktorým sa produkuje oxid hlinitý z bauxitu.
  • Vyrovnávanie pH pre ťažbu zlata kyanidovým lúhovaním.
  • Odstránenie nečistôt pri ťažbe niklu, olova a zinku z koncentrátov.
  • Odstránenie nečistôt pri ťažbe lítia zo soľanky a tvrdých hornín.

Vápno sa najčastejšie používa v tekutej forme (vápenné mlieko), ktoré sa vyrába priamo na mieste pomocou zariadení na vápnenie. Pre lúhovanie kovov alebo rafinačné procesy sú životne dôležité kvalita vápna a overené prevádzkové postupy v zariadeniach na výrobu vápenného mlieka.

Spoločnosť Carmeuse vyvinula rad produktov AQUACALCO špeciálne pre flotáciu rudy a hydrometalurgické procesy. Tento špeciálny rad tiež zahŕňa hotové vápenné mlieko v rôznych koncentráciách.

  • AquaCalco® Q
  • AquaCalco® S
  • AquaCalco® M

Ostatné služby: Neželezné kovy a ťažba

Zobraziť všetky
metal ore rocks
Spracovanie rudy
pyrometallurgy
Pyrometalurgia